Какво да гледаме в един застрахователен договор – Част 2

Какво да гледаме в един застрахователен договор [Кратко ръководство]
15.01.2024
Инвестирай със Стойне Василев 4 [игра] – победителите
08.04.2024

Какво да гледаме в един застрахователен договор – Част 2

Важни детайли, на които да обърнем внимание при сключване на застрахователен договор

“Застрахователите са измамници”. С това изречение започна първата част на това ръководство. В нея разгледахме кои са страните и какво е предметът на един застрахователен договор. Бяха посочени и задължителните реквизити на застрахователната полица – срок, застрахователна сума, покритие, застрахователна премия и т.н.

Стана ясно, че застрахователните договори само привидно изглеждат  сложни и трудни за разбиране. Ако Вие искате да разберете повече за тях, искате да знаете как Ви защитава даден застрахователен договор, продължете да четете.

Неразделна част от всеки застрахователен договор е Въпросникът (Предложението, Искането) за сключване на застраховка. Това е инструментът, чрез който застрахователят получава информация за застрахования, за обекта на застраховане, оценява потребността от застрахователна защита. Такава информация, например може да бъде здравословното състояние на застрахования, предназначението на сградата, наличието или отсъствието на противопожарни мерки, възраст на автомобила и други.

Често попълването на документи и отговарянето на въпроси е една досадна подробност за застраховащия, но тя е изключително важна стъпка, която предхожда сключването на застрахователния договор. На база на тази информация застрахователят извършва оценка на риска и определя условията на застраховане (приложими лимити на отговорност, самоучастие, застрахователната премия и т.н.).

В някои случаи се допуска въпросникът, на база на отговорите от застраховащия, да бъде попълнен от застрахователния посредник (брокер, агент) или последния под друга форма да предостави на застрахователя необходимата информация. Трябва да се отбележи, че въпросникът (или предоставената от посредника информация) е неразделна част от застрахователния договор и за това информацията в него трябва да е коректна и пълна. В случай, че застраховащият е предоставил неточна или непълна информация, застрахователят има право да намали или да откаже изплащането на обезщетение.

Общите условия (ако има такива по застраховката) съдържат раздели, в които се уточняват най-важните моменти, свързани с взаимоотношенията по застрахователния договор и също са неразделна част от него.

За съжаление голяма част от хората, които използват застрахователни услуги не четат общите условия и остават неприятно изненадани ако се наложи да предявят претенция по застрахователния си договор. Например:

 • често се създават нереални очаквания, че застрахователният договор покрива всички възможни рискове и се пропуска факта, че по него има изключения;
 • не са спазени сроковете за предявяване на претенция след настъпило застрахователно събитие;
 • застрахователната сума не е коректно определена и при изплащане на обезщетението застрахователят е приложил подзастраховане (повече за това по-долу).

Защо е важно да четем Общите условия към застрахователния договор?

В тях се съдържа важна информация, която пряко касае действието на застрахователния договор, като например:

 • правата и задълженията на страните по договора;
 • дефинира се обекта на застраховане;
 • как трябва да е определена застрахователната сума и каква е застрахователната стойност;
 • каква е формата на застраховане (Първи риск, Пропорционално обезщетяване, за детайли вижте по-долу);
 • какво е покритието по застраховката – кои рискове са покрити, дават се дефиниции на рисковете и изключенията;
 • дали има лимити/под-лимити по някои от рисковете;
 • какви са изключенията по застраховката;
 • срокове за предявяване на претенции, за съобщаване за промени, касаещи риска или във Вашите данни;
 • какви са условията за прекратяване на застрахователния договор.

За повече яснота какво представляват горните термини, можете да прочетете първата част на настоящото ръководство.

При договорите за имуществено застраховане, както беше посочено по-горе, от особена важност е да обърнем внимание каква е застрахователната стойност. В зависимост от нея (възстановителна или действителна стойност) Вие трябва да се съобразите как да определите застрахователната сума.

Например, ако в общите условия е записано, че застрахователната сума следва да отговаря на възстановителната стойност, можете да използвате стойността на придобиване на имуществото (тук следва да се съобрази кога е придобито това имущество и дали тази стойност на придобиване е актуална към днешна дата, т.е. дали срещу тази стойност можем да придобием аналогичен фабрично нов актив).

Обратно – ако в общите условия е записано, че застрахователната сума следва да отговаря на действителната стойност, може да се използва пазарната стойност на имуществото.

Защо е важно коректно да определяте застрахователните суми?

Практиката е договорите за застраховка да се сключват с прилагане на т.нар правило за пропорционално обезщетяване, т.е. прилага се Надзастраховане или Подзастраховане.

Надзастраховане се получава, когато посочената в полицата застрахователна сума е по-висока от действителната застрахователна стойност, съответно възстановителната застрахователна стойност на застрахованото имущество. В тези случаи, застрахователят би изплатил обезщетение до размера на действително претърпените вреди и би възстановил на застрахования частта от платената премия, която съответства на разликата между уговорената застрахователна сума и действителната, съответно възстановителната, стойност на застрахованото имущество. Например – застраховали сме машина, чиято възстановителна стойност е 50,000 лв., но ние сме посочили застрахователна сума 80,000 лв.

Обратното – често се случва застрахованият да поиска (съзнателно или не) застрахователна сума много по-ниска от възстановителната/действителната стойност на имуществото (например с цел да плати по-ниска застрахователна премия). Получава се подзастраховане. Тези ситуации са много по-неприятни за застрахованите. Причината е, че обезщетението се намалява според съотношението между застрахователната сума и действителната/възстановителната стойност.

Съществуват няколко подхода (според методиките на застрахователя) за определяне на сумата на дължимото обезщетение, например използвайки коефициент на застраховане или коефициент на подзастраховане, но с цел да е по-разбираемо, можем да илюстрираме по следния начин:

Имаме машина с възстановителна стойност 100,000 лв. Застрахованият е посочил застрахователна сума 70,000 лв. Настъпила е щета и е определен размер на вредата (сума, необходима да се възстанови машината) 35,000 лв. Получава се следната сметка:

70,000 лв. / 100,000 лв. = 0.7

35,000 лв. х 0.7 = 24,500 лв.

Застрахованият би получил обезщетение в размер на 24,500 лв. Над 10,000 лв. по-малко отколкото е размерът на претърпяната вреда. Още един повод да си помислим за изречението, с което започнахме статията, нали? Ето защо е от особена важност коректно да определяме застрахователната сума по застраховките.

Съществуват и застраховки, при които горепосоченото правило за пропорционално обезщетяване не се прилага. Такива са например застраховките Живот (животът и здравето са безценни и не могат да се оценят – според събитието се обезщетява процент или пълния размер на договорената застрахователна сума), Здравните застраховки (обезщетяват се направените разходи за лечение до уговорения лимит на отговорност), някои продукти за застраховка Домашно имущество (сключват се на база лимит на отговорност, или т.нар. Първи риск – жарг.).

Важно е да се отбележи, че и по тези застраховки застрахователите не изплащат обезщетения до безкрай – максималната сума, която можете да получите е размерът на уговорената застрахователна сума или лимита на отговорност.

Други детайли, на които застрахованите често не обръщат внимание са Изключенията по застрахователните договори. Важно е да се отбележи, че не всички рискове/ситуации са покрити от застрахователна полица. Изключенията изрично уточняват какво не покрива застраховката. Изключенията обикновено се делят на общи (приложими за целия договор) и специални (отнасящи се до конкретно покритие).

Най-честите общи изключения, които можете да видите в почти всички застрахователни полици (или общите условия към тях) включват война и военни действия, ядрени рискове, тероризъм, рискове, свързани със замърсяване на околната среда, обезценки, пропуснати ползи, груба небрежност, вреди вследствие на постепенно износване или изхабяване и т.н.

За финал

Ще подчертая отново колко важно е да попълваме коректно въпросниците ида четем общите условия към застрахователните договори. Ще бъдете по-информирани при сключването на застрахователни договори, обръщайки внимание на посочените в тази статия детайли. Задавайте въпроси, търсете разяснения от представителите на застрахователя, застрахователните агенти и брокери. Вземайте информирани решения, за да сте сигурни, че срещу парите си получавате адекватна застрахователна защита.

Йордан Василев
Казвам се Йордан Василев и съм застраховател с над 15 години опит в сферата. В момента работя като Началник отдел в една от големите международни застрахователни компании. От няколко месеца насам в моя мисия се превърна подобряването на застрахователната култура у нас, защото вярвам, че това е един от начините за подобряване на средата и общото благосъстояние.

1 Comment

 1. Dragan Blagoev каза:

  Привет и благоадря за статията.

  Маркира някой от основните положения.Бих искал да видя отделна статия относно изключенията които са маркирани в последния абзац и по специално дори за това какви врътки и шикалкавания започват от страна на застрахователите при настъпило застрахователно събитие. Как отказва,ти възразяваш и те пак отказват и после се съдим. Ефекта от застраховането е доста съмнителен. Дори и за имущество което има средно на 10г. събитие, защото съм убеден, че те си правят сметката ей така бакалската – този ми е клиент от 10г.,до сега е платил толкова за тия години, сега има събитие за толкова,ем тоя път спазвам застраховката,следващите пъти едва ли. (колкото и сложни модели да прилагат според мен P/L си е от най важните ). Говоря за (многократно) наводняване в застрахован апартамент, за каско и за застраховка прекъснаване на дейснота,като спорихме какво е принудително спиране на дейсността. Всички при разлини и все при хвалените от Стойне международни застрахователи (Граве, ДЗИ, Генерали), сега съм при по българските и засега и по добре.Оставете частния ми случай. Ще ми интересно да разширите темата с изключенията,защото там са сякаш проблемите, а не в особеностите за които сте подчертали да вниманиваме.

  Поздрави,
  ДБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.