Какво да гледаме в един застрахователен договор [Кратко ръководство]

Що е то застраховане? [кратко ръководство]
14.11.2023
Какво да гледаме в един застрахователен договор – Част 2
26.02.2024

Какво да гледаме в един застрахователен договор [Кратко ръководство]

Какво означават всички онези термини, които можем да видим в една застрахователна полица?

Застрахователите са измамници!”. Всички сме го чували, нали? Ако не всички, то по-голямата част от нас. Ще се съгласите, че подобни изречения в повечето случаи са резултат от неразбиране на условията по застрахователния договор. Ако Вие не искате да сте сред тези хора, да си спестите време, нерви и пари, то това кратко ръководство е за Вас.

В съвременния свят застраховането играе ключова роля за намаляване на финансовите рискове и защита на благосъстоянието. В основата на тази защита стои застрахователният договор – правно обвързващо споразумение между Вас (в ролята на застраховащ) и застрахователя. В това кратко ръководство ще разгледаме по-важните термини, които се използват в застрахователните договори.

Застрахователният договор е нещо повече от лист хартия. Това е обещание за защита. С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск (повече за понятието риск можете да разберете от статията Що е то застраховане?) срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователно събитие да изплати застрахователно обезщетение или сума. Застрахователният договор се сключва задължително в писмена форма като застрахователна полица или друг писмен акт.

В България застрахователната дейност и застрахователните договори са законодателно уредени от Кодекса за застраховането, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите. Кодексът урежда и необходимите реквизити и елементи, които всеки застрахователен договор следва да съдържа.

Както всички знаем, всеки договор, без значение какъв е той, трябва да съдържа основни данни като данни на страните по договора (имена, адреси, ЕГН/ЕИК), дата и място на подписване.

Имената, съответно наименованията и адресите на страните, ЕГН/ЕИК трябва да са надлежно разписани. Тук  е важно е да се отбележи ролята на всяка страна в договора – застраховател, застраховащ, застрахован, посредник (застрахователен брокер или агент), трето ползващо лице.

  • Застрахователят е дружество, което притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност съгласно Кодекса за застраховането. Това дружество следва да отговаря на определени критерии за размер на капитала, да поддържа различни видове общи и технически резерви (например резерв за предстоящи плащания, пренос-премиен резерв и други), да отговаря на определени условия за платежоспособност и др. Всеки застраховател има право да извършва дейност по застраховане само по посочените в лиценза класове застраховки.
  • От друга страна стои застраховащият. Това е лицето, което сключва договора за застраховка.
  • Застрахованият е физическо или юридическо лице, чиито интереси (имуществени, финансови), здраве или живот са предмет на застрахователна защита по договора за застраховка.

Обикновено застрахованият и застраховащият са едно и също лице, но има ситуации, при които това не точно така. Например, при покупката на нов автомобил на лизинг. Лизинговата компания като собственик на съответния автомобил ще бъде застрахован, а лизингополучателят – застраховащ.

  • Допълнително, в застрахователния договор може да има и трето ползващо се лице, различно от застрахования и което има правото да получи обезщетението по застраховката. Обикновено това са финансиращите институции (банки, лизингови компании) или получателите на застрахователната сума в случай на събитие (при застраховка Живот).

Както всеки договор, така и застрахователният договор има „предмет“. Предметът на застрахователният договор се явява “обекта на застраховане“. Това може да бъде Вашият автомобил, имот, здраве или живот.

Важно е да обърнете внимание на това как е дефинирано покритието (покритите застрахователни рискове или събития). То трябва да е подробно описано в застрахователната полица или в общите условия към застрахователния договор. Недоброто запознаване с покритието или изключенията по договора (в следващата статия ще ги разгледаме по-обстойно) може да Ви изиграе лоша шега (и често води след себе си изрази като този от първия абзац) и подари тази причина е добре да им обърнете внимание.

Задължително се посочва и срока на договора, както и началото и края на застрахователния период и на периода на застрахователното покритие. Да, това са различни неща.

Период на застрахователното покритие е периодът, в който застрахователят носи риска по застраховката. Може да бъде определен в минути, часове, дни, седмици, месеци, или години или чрез изрично определяне на начален и краен момент.

Застрахователният период е периодът, за който се определя застрахователна премия. Той обикновено е една година, но е възможно и премията да се определя за по-кратък срок. В срока на застрахователния договор може да се включва повече от един застрахователен период.

Най-често полиците се сключват за срок и период от една година, а в застрахователната полица горните елементи се изписват ето така:

Срок на застраховката: 12 месеца

Период на застрахователно покритие и застрахователен период: От 0:00 часа на 11.12.2023 г. до 24:00 часа на 10.12.2024 г.

Други два задължителни реквизита на застрахователния договор са застрахователната сума и застрахователната стойност. Важно е да знаете, че те се посочват от застрахования (или застраховащия). Трябва да бъдат определени коректно, да се избягва подзастраховане или надзастраховане (повече за това в следващата статия), защото от това зависи дали ще получите адекватно обезщетение. Некоректното посочване на застрахователната сума и стойност е една от най-честите причини за разминаване на очакванията на застрахованите за размера на обезщетението (и са друга честа причина за израза от първия абзац).

Застрахователната сума (лимит на отговорност) е горна граница на отговорността на застрахователя, като може да бъде стойност на обекта на застраховане (повече за това по-долу в статията), лимит на отговорност, или като договорена сума (например при застраховка Живот).

Застрахователната стойност е приложима при договори за имуществено застраховане. Тя може да бъде действителна или възстановителна.

  • За действителна застрахователна стойност се смята стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се закупи друго от същия вид и качество, т.е. на същата възраст и със същите качества. Важно е да се отбележи, че при определяне на действителната стойност на едно имущество, се прилага овехтяване/амортизация. За действителна стойност, например можете да използвате пазарната или балансовата стойност на имуществата.
  • Възстановителната застрахователна стойност, от друга страна, представлява стойността за възстановяване / замяна на имуществото с ново от същия вид и качество. При определянето й можете да използвате стойността по фактура (за фабрично ново имущество), стойността на придобиване (счет.), или друга сума, срещу която би могло да се закупи ново аналогично имущество. Можете да включите всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка (овехтяване, амортизация).

Застрахователната премия е реквизитът, на който застраховащите обръщат най-голямо внимание. Това е сумата, която Вие плащате на застрахователя и срещу която застрахователят осигурява договореното в полицата покритие. Това е цената, която плащате за застраховката.

Застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от срока на застраховката и застрахователния период, застрахователната сума, респективно лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства и желаното застрахователно покритие. От наличието на навременно плащане зависи валидността на застрахователното покритие и съответно на Вашата застраховка.

Важно е да знаете, че сключеният застрахователен договор не Ви гарантира валидно застрахователно покритие и че обичайно то влиза в сила едва след заплащане на дължимата застрахователна премия. Допълнително, в случай, че сте сключили застраховка на разсрочено плащане и пропуснете заплащането на някоя от разсрочените вноски, застрахователят има право да прекрати застрахователния договор (не по-рано от 15 дни от падежа на вноската). Поради тези причини, е важно да следите и да заплащате в срок дължимата застрахователна премия.

Също така, вероятно знаете, че към всяка вноска от застрахователната премия, допълнително се начисляват и 2% данък (съгласно Закона за Данъка върху застрахователните премии). Всъщност, изключение са застраховките Живот, застраховки Товари по време на превоз (Карго) за на международни превози, застраховки на летателни апарати и плавателни съдове (Каско и Гражданска отговорност).

Друг важен детайл, който често се неглижира е самоучастието, което може да бъде включено по полиците. Самоучастието (или също наречено франшиз/а) представлява поемане от застрахования на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е инструмент, който застрахователите използват, за да управляват  риска (например, когато той е твърде висок, или има голяма вероятност за настъпване на определено събитие) или за засилване отговорността на застрахования към застрахования обект. Също така, следва да се има предвид, че прилагането на самоучастие, при равни други условия, намалява застрахователната премия.

Договарянето на самоучастие по полицата означава, че в случай на настъпване на щета, застрахованият ще трябва да поеме част от разходите за покриването й. Например, ако е определен размер на претърпяната вреда 1,000 лв., а по полицата е договорено самоучастие 100 лв., застрахованият ще получи обезщетение в размер на 900 лв.

Раздел с декларации. Всеки застрахователен договор съдържа раздел с декларации на застраховащия. Според политиките на отделните застрахователи те може да се различават, но обикновено съдържат потвърждение от застраховащия, че приема определени условия по договора, че е получил, запознал се е и приема приложимите към договора Общи условия, декларации, свързани със Закона за защита на личните данни и други. Важно е да внимавате какво е вписано в този раздел, защото слагайки подписа си на полицата, Вие се съгласявате и приемате тези текстове.

На пръв поглед застрахователните договори може да изглеждат сложни и трудни за разбиране. Запознаването с термините, които се съдържат в тях значително улеснява процеса по сключване на застраховки. Нека подписваме всяка полица информирано, като се стараем да разберем какво получаваме срещу парите си и дали получаваме адекватна застрахователна защита.

Йордан Василев
Казвам се Йордан Василев и съм застраховател с над 15 години опит в сферата. В момента работя като Началник отдел в една от големите международни застрахователни компании. От няколко месеца насам в моя мисия се превърна подобряването на застрахователната култура у нас, защото вярвам, че това е един от начините за подобряване на средата и общото благосъстояние.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.