Взаимни фондове. Струва ли си да се инвестира в тях?

Здравето е богатство, но дали богатството е здраве?
02.06.2014
Бедността е въпрос на личен избор
16.06.2014

Взаимни фондове. Струва ли си да се инвестира в тях?

Ако сте чели някакви материали за сделките с акции и анализа, който трябва да направите преди да решите къде да инвестирате, може да сте останали с впечатлението, че самостоятелното участие на фондовия пазар не е лесна работа, изисква значително количество време, както на като подготовка, така и в процеса на извършването на сделките. И така, у вас възниква усещането, че е по-добре да доверите управлението на вашите пари на някой професионалист срещу заплащане. В тази статия ще разгледаме какви индивидуални и колективни форми на инвестиране съществуват за вас.

Индивидуално доверително управление

При индивидуалното доверително управление професионалният мениджър управлява вашият личен портфейл от инвестиции. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тази услуга може да бъде предлагана само от инвестиционни посредници, лицензирани от Комисия за финансов надзор. Според проучването, което направих, минималната сума за такъв тип инвестиране е над 50 хиляди лева, въпреки че някои от посредниците бяха съгласни и на доста по-малки суми (дори имаше предложение за 5,000 лева).

Индивидуалното доверително управление има много предимства пред колективните инвестиции, за които ще стане дума по-нататък. По-конкретно, при тях имате възможност:

– Да изберете индивидуална стратегия на инвестиране в съответствие с вашите желания.

– Да инвестирате средства във високорискови активи, достъп до които в много случаи е ограничен за колективните инвестиционни форми.

– Да отваряте къси позиции с цел печалба от падането на котировки.

Недостатъците на индивидуалното управление са високите такси и по-ниската защита, отколкото при колективните схеми.

Има ли смисъл при наличието на значителни суми за инвестиране да предпочете индивидуалното управление пред колективните инвестиции? Не винаги. Някои от портфолио мениджърите неофициално признават, че не правят разлика в стратегиите за управление на портфейл за индивидуално управление и колективните инвестиции. Разликата по-скоро ще бъде в обслужването, което ще получите. Но, при тази конкуренция и битката за привличане на всеки клиент, дори това не е голямо предимство.

И все пак, сред инвеститорите с по-големи, доверителното управление е значително по-популярно, отколкото колективното. Този факт има просто обяснение. Ако хората с малки спестявания могат да си позволят да държат парите си под дюшека или на депозит и да ги губят поради инфлацията, то големите инвеститори вече не могат да се откажат от активното управление на капитала – много големи са загубите. С ръста на богатството обикновено идва и осъзнаването на нуждата от инвестиране чрез доверително управление на поне някаква част от личните средства, за да се постигне диверсификация на вложените средства.

Тук лиценз, там лиценз…

Отделна тема е „неофициалното“ доверително управление, каквито случаи има доста на практика, дори през последните години. Като правило, такива „портфейлени мениджъри“ не са лицензирани и възнаграждението за услугата се плаща в брой и без документи (или такива, които нямат никаква правна форма). Съответно, не се плащат каквито и да било данъци на държавата.

За предоставящите такива услуги, основният риск е от законно преследване, а сериозен допълнителен риск за инвеститора става невъзможността в случай на възникване на какъвто и да било проблем да се обърне за защита на интересите си към държавните служби. В тази връзка ви препоръчвам да избягвате да се доверявате на такива „професионалисти“. В повечето случаи зад подобни предложения стоят или чисти измамници, или желаещите да тренират търговия за ваша сметка.

Колективни инвестиции

Ако размерът на вашия капитал засега не позволява индивидуален подход, на вашите услуги са колективните инвестиции, при които средствата на много инвеститори се обединяват заедно и се управляват като един пакет. В такъв случай разходите за управление на портфейла се споделят от голямо количество инвеститори, което значително намалява таксите и дава много други допълнителни предимства.

Колективните инвестиционни схеми в България са инвестиционните дружества от отворен тип и договорните фондове.

Инвестиционни дружества от отворен тип 

Тези дружества са акционерни дружества, които чрез публично предлагане на акции набират парични средства от множество инвеститори, с цел инвестирането им в ценни книжа. В зависимост от инвестиционната си стратегия, дружествата могат да бъдат консервативни (нискорискови), балансирани или агресивни (високорискови). Всеки работен ден инвестиционните дружества от отворен тип, чрез управляващите си дружества, емитират (продават) и изкупуват обратно акциите си по цени, основаващи се на нетната стойност на активите и изчислени по предварително одобрена методика. Акциите на тези дружества могат да се търгуват и на фондовата борса.

Договорни (взаимни) фондове

Ще чуете да ги наричат освен договорни и взаимни фондове. Той функционира по същия начин като инвестиционното дружество, само че вложителите купуват не акции, а дялове. Събраните срещу това пари се превръщат в портфейл от финансови активи. При т.нар. отворени схеми акциите или дяловете се емитират непрекъснато и така събраният капитал може да расте неограничено, като всички имат достъп да инвестират. Има и затворени фондове, които оперират с постоянен капитал и не емитират нови акции/дялове.

Има следните категории фондове:

Фондове в акции

По-голямата част, както става ясно от названието, е инвестирана в акции. Тъй като инвестициите в акции са инвестиции с висока степен на риск, високият риск е присъщ и на фондовете в акции. Както могат съществено да се променят цените на акции, така може съществено да се променя стойността на дяловете на фондове в акции. В случай на успешни операции на фонда или благоприятна пазарна ситуация доходността на дяловете може да достига десетки проценти на годишна база. Обаче при непрофесионално управление на фонда или общ спад на пазара възможно е стойността на дяловете да падне и да се стигне до значителни загуби.

Фондовете не могат да правят „къси продажби“ или да оперират на срочните пазари, за това те не могат да печелят от низходящ пазар. Нещо повече, фондовете в акции са задължени да държат в акции по-голямата част от активите си, затова в случай на сериозни кризи на пазара на акции такива фондове с голяма вероятност ще реализират отрицателна доходност и професионализмът на управителя ще е без значение. Затова инвестирането във фондове в акции е по-добре да бъде за дълъг срок – над 5 години. При дълги срокове пазара на акциите, обикновено, показва ръст, и риск от инвестирането във фондове в акции намалява.

Сред многобройните фондове в акции вие можете да изберете фонд, който да отговаря на вашите предпочитания. Някои фондове инвестират предимно в „сините чипове“ (високоликвидни акции на големи компании). Такива фондове, обикновено, са отворени. Някои фондове, напротив, избират за обект на инвестициите си акции от долен сегмент с ниска ликвидност, но с перспектива за висок ръст. Някои фондове могат да бъдат ориентирани към инвестиции в акции на конкретни отрасли, например енергетика или индустрия, а други да инвестират в определен регион като Източна Европа.

Фондове в облигации

За разлика от фондове в акции, фондове в облигации – е инструмент с нисък риск и ниска доходност. Резултатите на такива фондове, обикновено, не са главозамайващи, и в най-добрия случай могат незначително да превишат доходността на банковите депозити. Обаче и риска от намаление на стойността на дяла при инвестиции в фондове в облигации не е голям – цените на дълговите книжа се колебаят незначително, а доходността им е предизвестена.

По-голямата част от средствата на вложителите такива фондове насочват в облигации – държавни, общински или корпоративни. Често в портфейлите същевременно присъстват облигациите от различен тип. Сред фондовете, които влагат средства в корпоративни облигации се открояват такива, които влагат средства в облигации на сигурни заематели и фондове на високорискови или junk (боклук) облигации – такива фондове инвестират парите на вложителите в облигации по-висока доходност, но и с потенциално по-висок риск.

Балансирани фондове 

Портфейлът на балансираните фондове може да включва съчетани по различен начин акции и облигации, затова показателите на доходност на балансираните фондове е между тези на фондове в акции и в облигации.

Управителите на балансираните фондове могат в случай на ръст на фондовия пазар да пренасочват по-голямата част на средствата в акции, а в периодите на спад да „престояват“ в облигации, което позволява на балансираните фондове да се чувстват сигурно както при ръст, така и при спад на фондовия пазар. На практика, доходността на такива фондове силно зависи от професионализма на управителя, от неговата способност правилно да предсказва периодите на ръст и спад.

Не всичките управители на балансираните фондове използват активна стратегия за управление на фонда. Много от акциите и облигациите с ниска ликвидност трудно могат да бъдат продадени в големи обеми при промяна на посоката на пазара, затова често пъти балансираните фондове само диверсифицират активите, като включват в портфейлите както акции, така и облигации. В периодите на спад на пазара доходността от облигации частично компенсира загубата от акции.

Обикновено, в периодите на ръст на фондовия пазар доходността на балансираните фондове средно е по-ниска, отколкото на фондове в акции, но в периодите на спад такива фондове, като правило, „олекват“ по-малко, отколкото фондове в акции.

Фондове в недвижими имоти или земеделска земя

Зад тази страховита абревиатура се крият акционерни дружества, които са създадени със специална инвестиционна цел – те могат да инвестират или в имоти, или във вземания и, както се досещате, напоследък са много модерни именно заради възможността акционерите да печелят от бума на пазара на имоти. Тези дружества са длъжни да разпределят като дивидент 90% от печалбата от дейността. АДСИЦ са различна категория на пазара, но я обясняваме тук с цел да подредим терминологично привидния хаос. в който се озовават по-неопитните търсачи на доход.

Индексни фондове

Това са фондове, които инвестират в акции в пропорции, които отговарят на теглото на книжата в индексите на фондовия пазар. Това позволява да бъде избегнат риска, който е свързан с професионализма на управителя – стойността на дяловете на индексните фондове се променя в синхрон с колебанията на пазара като цяло. Такъв фонд в България е Алфа SOFIX Индекс. 

Фонд паричен пазар

Това са отворен тип фондове, инвестиращи средствата на вложителите само в краткосрочни инструменти с максимална ликвидност, минимален риск, и, уви, с ниска доходност.

Как да изберем фонд?

Изборът на взаимен фонд се оказва сред най-трудните задачи пред всеки инвеститор. Най-напред той трябва да е наясно със себе си какъв риск е готов да поеме, тъй като по-висок риск освен че означава и по-висока доходност, може да доведе и до загуба на част от средствата или просто за даден период да не донесе никаква доходност. Важно е да се знае, че рискът и доходността винаги са в права зависимост. С десетките български и хилядите световни взаимни фондове, българският инвеститор вече има богат избор.

Основната снимка е на Любомира Любенова от Media Start, участничка в първото издание на курса “Какво не ни казва Кийосаки?”, направена на един от модулите за инвестиране.

Стойне Василев
Казвам се Стойне Василев и съм независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на най-популярния сайт за лични финанси в България – SmartMoney.bg, автор на бестселъра „Умни пари“, както и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).

18 Comments

 1. kosio каза:

  Нямам търпение да бъда на това обучение. Надявам се промоционално, за целта ще споделя тез три фонда, които разглеждам напоследък.

  – Карол Адванс Инвест (високорисков фонд от Карол с фокус акции)

  – Елана Балансиран еврофонд (въпреки, че е балансиран, фондът има впечатляващи резултати за последните година и половина)

  – Алфа SOFIX Индекс (индексен фонд, отново високорисков, но с ниски такси и независещ от определен портфолио мениджър, защото се управлява автоматично според SOFIX)

 2. Стойне Василев каза:

  Супер, kosio. Вече си в играта. Пожелавам ти успех.

 3. tincheff каза:

  Ето 3 от мен на Елана:

  Елана Свободни пари
  Елана Балансиран Долар фонд
  Елана Балансиран Евро Фонд

 4. Десислава Стефанова каза:

  Аз се страхувам да рискувам, а ниско рисковите фондове не ме удовлетворяват, затова ето моите три балансирани фонда:
  – ДСК Баланс
  – Ти Би Ай Хармония
  – Елана Балансиран евро фонд

 5. on каза:

  Дано не прозвучи като скрита реклама, но аз пробвах предложението на ПИБ за комбинация от депозит и договорни фондове (депозит “Портфолио”). Избираш 30 или 70% от парите ти да са на 9-месечен депозит с годишна лихва над 6% (преди беше доста повече, но докато ми се появят свободни пари, са намалили значително). Останалата сума отива във взаимен фонд, като изборът е между 4 – нискорисков, балансиран и два високорискови. Цифрите по фонда, който избрах, изглеждаха доста добре, но после имаше и спад (може би покрай Украинската криза). В крайна сметка пилците ще се броят наесен (даже малко по-късно, през декември).
  Пропуснах да кажа, че такса за влизане във фонда нямаше, но ще има когато реша да си “осребря” дяловете. Важно е и да се прочете клаузата за автоматичното продължаване на договора. В моя случай след 9-те месеца лихвата вече ще е като на месечен депозит според тогавашните лихви на банката (от което нема файда и очевидно ще се прекрати).

 6. Стойне Василев каза:

  on, благодаря ти за информацията. Ако искаш да участваш в играта, обаче, трябва да посочиш 3 взаимни фонда.

 7. on каза:

  Благодаря, Бат’ Тони, но няма да съм в България по това време и искам да съм сигурен, че няма да взема нечий шанс 🙂

 8. Мирослав Димитров каза:

  Капман Капитал ДФ
  Ти Би Ай Хармония ДФ
  ОББ Балансиран Фонд ДФ

 9. Хараламби Калев каза:

  Ето три изпробвани фонда:
  Капман Макс
  Конкорд Фонд 2 Акции (бивш БенчМарк)
  Юг Маркет Максимум
  Всичките високо рискови.

 10. bg mafia каза:

  в България почти всички фондове и колективни схеми са на загуба откакто са създадени през 2002 г. полседните 1-2 години са на печалба заради скока на световните пазари но това няма да продължава вечно …имайки превид некадърността на българските финансисти инвестирането в подобен фонд е изключително рисково начинание …дори и да ви казват че са на печалба ако отчетете инфлацията през този период ще разберете че това изобщо не е вярно …пенсионните фондове са губещи но се прикрива с пропаганда и лъжи за няква страхотна доходност което естсвено нqма нищо общо с реалността …

 11. Франклин каза:

  Какво ще кажете за взаимните фондове Pioner ? Някой има ли мнение за тях?

 12. Павлова каза:

  Франклин, прочетох и за Пайонир Инвестмънт. Привлекателно е, но и тука има рискове от загуба. Не бих рискувала.

 13. Пацо каза:

  Много, много полезна статия. Благодаря. Леко се разчисти хоризонта ред мене.

 14. Blagovest Cvetanov каза:

  Полезна статия. Току-що се връщам от банката, където си направих индивидуален инвестиционен план. Искам само да кажа, че ако не беше Стойне Василев и smartmoney.bg, едва ли някога щях да се престраша. Тук нещата са разяснени и се оказват доста полезни – дори и за новаци като мен! Благодаря и продължавай напред!

 15. 1337 каза:

  Добра информираща статия, но по-добре човек сам да решава в какво да инвестира вместо да разчита на някой друг да взима решенията вместо него.
  Любопитството води до нови знания и големи печалби.
  Аз съм много млад инвеститор, държа 90% в биткойн и 10% в портфолио с акции и etf’и , главно свързани с нови технологии.
  Гъвкъвостта на криптовалутите е на светлинни години. Например – мога в 4 часа през нощта в Събота, ако е излязла кофти новина,веднага да си хеджирам главната дългосрочна инвестиция с къса позиция в биткойн фючърси. Или да купя от друга крипто-валута.

  Няма опън, пре и афтър маркет. Търгуват се 24/7 и има хиляди крипто-валути.

  Криптовалутите и блокчейн технологията са бъдещето. Децентрализирана глобална световна валута и разплащателна система, която не се интересува от настроенията на политици и червени ленти.
  Федералния резерв е частна банка която се държи от евреи. Паричната система която света използва е една голяма понзи схема. При създаването им парите ни се олихвяват, реално парите са дълг днешно време, инфлацията е най-лесния начин да се ограбва масата хора, без изобщо да го подозират. Финансово робство. Милиони се бъхтят в макдоналндс за ферарито на един.
  Инфлацията стимулира безкрайното консумиране което вреди и на природата и на мисленето на днешния човек. Гледа рапърите по телевизията със скъпите коли и мисли че това е живота.

  Парите са обвързани твърде много с политика днешно време и са пълна излюзия.
  Биткойн е като червеното хапче от матрицата. След наглостта на банкерите от too big to fail банките, който си дадоха бонуси , точно със bailout парите. Първо направиха кризата после си дадоха бонуси с парите които се наляха да ги спасят. Били твърде големи за да фалират, щяло да се отрази на световната икономика… Но може да спекулират с парите ни със огромен ливъридж във всякакви съб-праим финансови инструменти фокуси, да дават кредити които е ясно че няма да се върнат, но вече са препродадени на някой балък от другата страна на планетата.
  Или европейската централна банка и европейския съюз – който вкарва милиони варварска сган от араби, хиляди години европейска култура да бъде заместена от разни некъпани цигани защото са им ефтина работна ръка. Да продължава да рaсте неравенство в богатството, и да стават повече стадото варвари които правят по 10 деца , за разлика от белия Европеец , който има малко деца но инвестира в тях. Не благодаря. И кой финансира САЩ да се месят и да започнат именно тези войни които дестабилизираха близкия изток? Федералния резерв.
  Купуваме държавни облигации и оп кинти – се повявяват от шапката. Това че трябва да се върнат с лихва, и че за да се върнат всички задължения трябват повече пари от съществуващите до момента е дребен детайл. Колелото трябва да се върти, музиката трябва да свири защото като спре, няма достатъчно столчета.
  Милярди долъри и евро се повявяват електронно всеки ден без покритие, предпочитам биткойн където инфлацията е пре-зададена и зависи от законите на природата – математика, а не от политици и все-разбиращи икономисти. Нали половината администрация в Америка са бивши банкери, разбира се че ще гледат интересите на банките.
  Цялата централно банкова система и фракционно резервното банкиране е такъв балон и пирамида.
  Просто ДО СЕГА беше най-доброто и единственото което имше, и хората нямаха избор.

  Крипто-валутите ще разклатят из основи системата!

  Да видим сега дали банките ще са too big to fail и няма да можем без тях, като с биткойн дори едно 10 годишно дете в Африка може да си отвори сметка, без лични данни, без попълване на формуляри, без разрешение от институции и правителства, без замразяване на сметки, без въпроси от банката и следене на парите ни.

  Довиждане банко-олигархия, идва времето на крипто-революцията 😛

 16. Стойне Василев каза:

  1337,

  Прав си, че всеки трябва сам да взима решенията за собствените си пари. Това не изключва ограмотяването и допълнителната информация, нали?

 17. Дядо Коледа не е в България каза:

  Реално погледнато съм повече от скептичен относно всички така наречени моментни инвестиции – вложи парите си в депозит, ЕТФ-и, акции, ФОРЕКС и така нататък. Най-умното, което носи най-голяма гарантирана доходност, е образованието. Нищо от това не може да я бие. Имаше моментни истории преди десетина години на манипулирани обявявания на акции на фирми, от които можеше реално да се изкарат добри пари, но всичко е изкуствено надуване на балони. После следва слит и респлит и прочие. И като отидеш на място. В завода няма кьорав човек. Някой може и да се сети за кои предприятия говоря. Учене и спестяване му е майката. Инвестирайте в имоти – сгради и земи. Там винаги ако не тече – поне капе. В най-лошия случай поне имаш нещо дето да ти стои като паметник. Минал съм през тези неща. Без вътрешна информация – пари не могат да се изкарат.

 18. Стойне Василев каза:

  Дядо Коледа не е в България,

  За фирмите – така беше. Аз мога да Ви разказа и за много случаи, в които имотите са се оказвали не най-добрата инвестиция и много хора са пили по една студена вода на цена от десетки хиляди евро, но не това е важното. Във всяка инвестиция има риск и доходност. Колкото по-добре я познаваме, толкова рискът за нас е по-малък и може да очакваме по-голяма доходност.

  За образованието съм съгласен, но ако то не се прилага на практика и не изкарва пари – нищо не струва. Имам познат с няколко магистратури, докторантура и много специализации, но работи за 1,000 лева на държавна работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.