Защо добрия счетоводител е толкова важен за бизнеса?

5 бизнес идеи за 2014 година
06.01.2014
50 неща, които искам да направя до края на живота си
10.01.2014

Защо добрия счетоводител е толкова важен за бизнеса?

Има много причини счетоводната отчетност да е важна. Счетоводството е система, в която всяка стопанска операция намира изражение в конкретен запис. С обобщаването на всички стопански операции се изгражда цялостна картина за дейността на фирмата. Всяко едно нещо е базирано на строги правила, като записите се правят в хронологичен ред и се предават в обобщен вид, показващ историята и тенденциите в развитието на фирмата.

От гледна точка на бизнеса счетоводството е важна управленска функция. На базата на своевременна и надеждна счетоводна информация могат навреме да се вземат правилните решения за прекратяване на дадена дейност и предотвратяване на последващи загуби от нея. В следващия момент при използването на счетоводната информация собствениците на фирми решават дали да правят допълнителни инвестиции. Благодарения на счетоводството и детайлната информация която дава може да се направи една приблизителна оценка за възвращаемостта на всяка една инвестиция и за това дали си струва тя да бъде направена.

В периода на криза счетоводството намира много голямо приложение. Даже може да се каже, че разликата между счетоводителите и всички останали професия, че в периода на криза счетоводителите са търсени много повече. Ако в дадени предприятия се закриват цели отдели, то счетоводния отдел никога няма да бъде закрит. Той ще продължи да съществува под някаква форма. Може да се ползва счетоводна къща, вътрешен счетоводител или някаква трета форма, но счетоводно отчитане ще има докато съществува всяка една  компания.

Дори в период на криза работата на счетоводителя е много повече, тъй като за да може фирмата да оцелее тя трябва да оптимизира разходите, а само счетоводителя е този който може да направи най-точна преценка за това или да даде нужната информация на ръководството, от която да бъде извлечена.

Има много собственици, които подценяват работата на счетоводителя мислейки си, че това е едно прехвърляне на фактури на принципа „взел-дал” и нищо повече, и това е работа, която всеки може да я върши. Но всъщност не е така. Една грешка на счетоводителя може да струва много скъпо на всяка една фирма. Известни са много случаи, в които „съседа” от съседния вход води счетоводството за символично заплащане. Но нормативната уредба търпи много интензивни промени, „съседа” едва ли следи промените в законодателството.

В случая „съседа” е събирателен образ на лошия, непоследователен счетоводител избран от незаинтересования и неосведомен собственик. Оправданието за това най-често е липсата на време и чувството на неудволетворенст относно заплащането и отношението към счетоводството. При една проверка на данъчната администрация се оказва, че има много неща, които не са наред при воденето на счетоводството.

И какво се случва? Съставят се актове за нарушения и собственика трябва да плаща за това. И защо? Защото когато е трябвало да плаща за счетоводител, той е преценил, че това е един излишен разход, който е свел до минимум. И може би вече е разбрал каква е разликата между „съседа” и добрия, квалифициран счетоводител. Но за съжаление вече е платил висока цена.

Обратно, при един добър съвет на счетоводителя могат да се спестят хиляди левове на фирмата. Всеки един успяващ бизнесмен знае, че печелившата формула е доброто счетоводство. Нещо повече, всеки управител на бизнес трябва да има елементарни познания по счетоводство, за да може да използва информацията подадена му от счетоводителя.

Теодора Милешка
Казвам се Теодора Милешка и съм Дипломиран Експерт Счетоводител. Работя във фирма “Евро Консулт СТ” ЕООД, която извършва счетоводно обслужване, данъчни консултации и независим финансов одит. Имам повече от десет години опит в сферата на счетоводството и одита. Искам да използвам сайта, за да споделя различни неща от моята практика.

6 Comments

 1. Иванов каза:

  Хубава реклама на професията “Счетоводител”. 🙂
  Но:
  Първо, само по себе си счетоводството не може да изгради цялостна картина на дейността на фирмата. Това е така, защото то не може да оцени някои нематериални ценности (например изградения имидж сред клиентите, фирмена култура), отношенията с контрагенти, заемания пазарен дял и др.
  Второ, от гледна точка на съвременните управленски теории (по-специално Процесния подход в управлението) счетоводството изобщо не е управленска функция. Управленските функции са планиране, организиране, мотивиране, контрол, вземане на управленски решения, комуникация. А счетоводната дейност е спомагателен процес в стопанската дейност на организацията (трите основни процеса са операции, финанси и маркетинг (някои поставят и управлението на човешките ресурси), всичко останало са спомагателни процеси).
  Трето, вземането на инвестиционно решение обикновено се прави въз основа не на счетоводната информация, а на оценка на инвестиционния риск и доходността на инвестицията.
  Четвърто, в условия на криза (и не само) добрият финансов аналитик, който да анализира финансовата информация и ситуацията в момента, да направи прогнози и модели за развитието на бизнеса и да изготви отчети за висшия мениджмънт, е по-търсен и по-ценен от счетоводителя.
  Пето, счетоводният отдел е един от отделите, които търпят най-много съкращения заради решението за аутсорсване на съответната дейност.
  Шесто, добрият счетоводител е толкова важен за бизнеса, колкото и почти всички останали служители.

 2. Диана Цанкова каза:

  @г-н Иванов
  Първо,без счетоводната отчетност и информацията,която събира и обобщава няма как да се направят каквито и да било последващи оценки на каквото и да било.
  Второ,счетоводната отчетност е част от финансите,така че е управленска функция,съгласно посоченото от Вас.Има ли финанси без счетоводство?В какво се изразява спомагателната му функция,без която явно може да функционира компанията?
  Трето,данните за цената на акции на определени компании,финансови инструменти и др.под.,които са на разположение на инвеститорите не идват ли въз основа на финансова информация от и за съответните компании?/Пак опряхме до счетоводството./
  Четвърто,ако няма финансова информация,извлечена от финансовите отчети на компаниите,какво ще анализира финансовият аналитик?Чия е спомагателната функция в случая?
  Пето,както е посочила Теодора Милешка по-горе,счетоводната отчетност може да бъде организирана под различни форми,и следователно в общ план би се получило преливане на персонал от вътрешен счетоводен отдел към някоя от другите форми.
  Шесто,всички добри служители са важни,а не почти.

 3. Иванов каза:

  Г-жо Цанкова,
  За да не бъда разбран погрешно, искам да уточня, че по никакъв начин не отричам значението на счетоводството (както и на всеки друг процес) в стопанската дейност на една организация. Но не е коректно за него да се говори едва-ли не като най-.
  Първо, чрез счетоводната информация може да се добие представа за дейността, но тя в никакъв случай няма да е цялостна. В предишния си коментар вече дадох примери, при които счетоводството (почти) не играе роля, но са важни, за да се изгради цялостна картина на дейността. Мога да посоча и други. Например, как счетоводството може да замени бенчмаркинга в оценката на дейността и състоянието на компанията спрямо еталона в бранша?
  Второ, в предишния си коментар съм посочил кои са управленските функции (съгласно Процесния подход в управлението) и там не фигурират нито финансите, нито счетоводството. Явно се налага да ги повторя: планиране, организиране, мотивиране, контрол, вземане на управлески решения, комуникация. Както финансите, така и счетоводството са процеси в стопанската дейност на организацията, а не функции. А класифицирането на счетоводството като спомагателен процес не е в смисъл на “функция, без която компанията може да функционира”.
  Трето, върху цената на акциите и другите инвестиционни инструменти оказват влияние изключително много фактори. Няма уважаващ себе си инвеститор или спекулант, който да търгува единствено въз основа на данните от счетоводството, без да взима под влияние други фактори. Например единият от двата най-често използвани методи за инвестиционен анализ (това е фундаменталният анализ) търси логическа причинно-следствена връзка между динамиката на цената на финансовия инстумент и цялостната икономическа конюнктура (тук влиза и счетоводната информация, но не само тя). Най-пресният пример, който мога да дам е с долара от вчера. САЩ обяви, че безработицата се е увеличила, също така, че има спад в показателя nonfarm payrolls и стойността на долара се срина в основните валутни двойки. Другият основен метод (техническият анализ) поддържа идеята, че фондовият пазар е 80% психология.
  Четвърто, финансовият аналитик използва счетоводната информация, но въз основа на нея прави анализи, изготвя прогнози и модели. Т.е. в този случай счетоводството има спомагателна роля.
  Пето, какво значи преливане на персонал? Ако счетоводната дейност се аутсорсне към друга компания, предлагаща такива услуги, то персоналът от счетоводния отдел да не би да се назначи на работа в другата копания?
  Шесто, всички служители са важни, но не всички са еднакво важни. Хигиенистът (без да обиждам по никакъв начин тези хора или да омаловажавам труда им) не е толкова важен, колкото счетоводителят. Но юрисконсултът е толкова важен, колкото и счетоводителят.

 4. Ваня Литева каза:

  Г-н Иванов, думите Ви сякаш са преписани от зле преведен учебник. Оставам с впечатлението, че за Вас счетоводителят е – “дебела лелка с кофти очила”. Като цяло не оставам с впечатление от думите Ви че разбирате счетоводната дейност.В счетоводната си кариера досега съм направила 3 прехода от национални към международни стандарти, участвала съм и в развиване и в закриване на компании. Знам от опит счетоводната дейност не е имагинерно понятие. Успешният бизнес е екипна дейност, в която трудът на другия се уважава, а не самотно занимание.
  А по отношение на статията мисля, че на разбираем език казва съществени неща.

 5. Иванов каза:

  Г-жо Литева, би било хубаво да напишете кое не е вярно в думите ми (и защо), с кое не сте съгласна и какъв е правилният превод. 🙂
  Впечатленията ви не мога да ги коментирам, те са си ваша работа. Само не разбрах, има ли нещо лошо, ако счетоводителят е “дебела лелка с кофти очила”? Привлекателният външен вид да не би да носи някакви допълнителни знания и умения в областта на счетоводството?
  Не твърдя, че счетоводството е имагинерно понятие.
  Не твърдя, че трудът на другия не трябва да се уважава, може да се върнете и да прочетете първото изречение от предишния ми коментар.
  И двата ми коментара досега са насочени към конкретни твърдения в статията и в един от коментарите.

 6. Петър Антонов каза:

  Недостатъчно добро Счетоводството е вторият най-често срещан фактор, поради който компании се провалят (след маркетинг на 1во място)

  Моля добри амбициозни счетоводители с изгарящо желание да работят с бързо разрастваща се компания и да се концентрират на паричния поток, парични решения и т.н да пишат на имейла ни по-горе.

  Благодаря,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.