Въпрос №2

Отговорът на въпрос №1 е D.

Въпрос №2: Ако Иван е избрал за портфейла си съотношение между акции и облигации 50:50, кога трябва да помисли за ребалансиране?

A. Когато портфейла се промени на 53% акции / 47% облигации.

B. Когато портфейла се промени на 65% акции / 35% облигации.

C. След няколко месеца, независимо от съотношението.

D. Всички посочени отговори.

Следващ въпрос