Регистрация на Start-up компании

Скъпи сънародници, време е да действаме!
30.10.2013
Целодневен семинар “King of Sales” с Грант Лебьоф
08.11.2013

Регистрация на Start-up компании

С тази статия поставяме началото на една нова категория в сайта – Право и бизнес, която ще се води от адвокат Минко Георгиев (може да прочетете повече за него под материала, както и неговите контактите). Ето я и нея:

До настоящия момент сте работили различни по мащаб проекти. Имате достатъчен опит в сфера, която се развивате и сте решили, че сега е подходящия момент за стартиране на своя Startup компания.

Тези от вас, които са решили да преминат на следващото ниво и започват с планирането и структурирането на бизнес идеята е добре да помислят за предимствата на различните правни форми, чрез които може да осъществявате дейността си.

Необходимо ли е да регистрирам фирма?

На този въпрос отговорът е: зависи каква ви е целта. Ако вашата цел е да излезете на пазара на инвеститорите или на пазара на стоките и услугите и имате добра идея, която ще се опитате да реализирате, то отговорът е положителен. На вас ви е необходимо създаване на търговско дружество.

Всяка организационна структура е юридически и икономически обособена от вашата личност и има за цел диверсифицира риска при осъществяване на дейността и да отграничи вас от нововъзникналия икономически и правен субект.

Този нововъзникнал субект е юридическо лице характеризиращо се с възможността само да извършва правни и фактически действия чрез своите органи. Имуществото придобито от това дружество е на самото дружество. Ако дружеството формира печалба и разпределя дивидент, тогава разпределения дивидент ще отрази финансово успеха на реализираната от вас бизнес модел.

Следователно целта на учредяването на фирма е структурното, организационно и юридическо, самостоятелно обособяване на бизнес проекта, отделно от вашата личност и имущество. По този начин се постига диверсификация на риска и се предоставя възможност за участие от страна на различни предприемачи, инвеститори и фондове за развитие на вашия бизнес проект.

Защо да не продължа да извършвам дейността си както до момента съм го правил?

Целта на всяко излизане на пазара, чрез регистриране на търговско дружество е реализация на вашата идея и постигане на печалба. Ако приемем, че вие искате да създадете страхотен продукт, стока, или услуга и положителния финансов резултат е вашата цел, тогава стартирането на компания е формално-правния инструмент за постигане на целта.

В търговското право има един принцип, който е заложен в самото начало на закона и той се състои във възможността да бъдете третиран като търговец от данъчната администрация ако вашата дейност по предмет и обем изисква делата ви да се водят по търговски начин.

С други думи, ако при извършване на дейността си вие формирате търговско предприятие, тогава вие сте търговец за приходната администрация и поради това за вас възникват множество задължения свързани с данъчното облагане, воденето на търговски книги, счетоводство , осигуряване и т.н.

В този смисъл за вас е много по-добре още в самото начало да уредите отношенията си по коректен начин, така ще избегнете санкции и проблеми с държавата, неуредици с потенциални предприемачи и инвеститори, недоразумения с партньори и подизпълнители.

Как да регистрирам Startup компания?

Вие познавате по-добре от всеки естеството на вашата дейност. Продуктът, стоката или услугата могат да бъдат страхотни, но вашия бизнес модел може да се осъществи само, ако бъде трансформиран от съзнанието ви в реалността.

Това означава, че за реализирането на добра бизнес идея на вас ще ви е необходимо анализ и планиране. За успешното реализиране на всяка бизнес идея е важно да се започне с правилен анализ на пазара, на търсенето и предлагането, и на конкурентите също.

След това е нужно точно идентифициране на таргет групата, към която сте насочили своите стоки или услуги, с осигуряване на коректни и надеждни партньори и подизпълнители.

Необходимо е обезпечаване на проекта с техника и човешки ресурс.

Важно е да осигурите не само подходяща почва за реализирането на вашата бизнес идея, като осигурите финансиране чрез партньори и инвеститори, но и подходяща правна форма, в която ще диверсифицирате риска и ограничите своята персонална отговорност да размера на дяловото ви участие в капитала на дружеството.

Регистрация на търговско дружество в България никога не е било по-лесно отколкото  е в момента.  Достатъчно е да имате навършено пълнолетие и да разполагате с бюджет за държавните такси и капитал. Понастоящем можете да регистрирате търговско дружество и по интернет, с електронен подпис, само с два лева капитал.

Въпреки тази нова възможност, в моята практика никога до момента не съм съветвал клиентите си да регистрират търговско дружество с два лева капитал. Напротив, опитвам се да обясня, че когато договаряте с различни финансови институции, банки и застрахователи, финансовите аналитици и риск мениджмънта отчитат размера на капитала на дружеството, което търси финансиране. Анализират се финансови отчети и различните финансово-счетоводни показатели, капиталът, т.е. номиналната стойност на дяловете са минималната сума, с която гарантирате и обезпечавате дейността на дружеството. Всичко от това е от значене и трябва да имате предвид, че един ден размерът на капитала може да се окаже пречка за финансиране, ако не е достатъчно висок.

Ако регистрираният капитал е минимален, вие не излъчвате добър сигнал към никого. Можете да сте сигурни, че от юридическа и финансова гледна точка, колкото по-голям е размера на капитала, записан в дружествения договор или в учредителния акт, толкова по-надеждни изглеждате в очите на своите партньори, банките и предприемачите от които търсите финансиране.

Добре е да знаете, че таксите при регистрация с електронен подпис са наполовина в сравнение с таксите при подаване на хартиен носител на гише в търговския регистър. Запазването на фирма, т.е. на наименование, под което ще упражнявате своята търговска дейност, също става бързо и лесно, срещу символична държавна такса.

Кои са най-често използваните правни форми за осъществяване на бизнес идеята?

Към настоящия момент дружеството с ограничена отговорност е най-често срещаната правна форма за започване на дейност като Startup компания. Другата често срещана форма е акционерното дружество, но при тази форма се изисква много по-висок капитал и структурата на управление е много по-тромава и сложна.

Коя е причината именно дружеството с ограничена отговорност да бъде най-използваната правна форма?

Причината се състои във възможността оперативно управление да се извършва бързо и лесно. Да се администрира по-лесно докуменооборота и да се вземат незабавни решения, без излишни процедури. Воденето на счетоводство и финансовия одит също се извършват много по-лесно, отколкото при акционерното дружество.

Другото предимство се сътои в това, че няма законодателно ограничение в броя на съдружниците, нито в броя на управителите. Дружеството може да се състои от едно или повече физическо или юридическо лице. Регистрацията на търговското дружество обикновеннно отнема от един до няколко дни, ако има някакъв недостатък по отношение на документите, търговския регистър издава писмени указания за отстраняването им в кратък срок.

Данъчна регистрация се извършва в момента на възникването на дружеството и присвояването му на единен идентификационен код, наричан накратко ЕИК. За целите на данъчното облагане и осигуряването, информацията за новорегистрираното дружество се изпраща по служебен път от търговски регистър до Националната Агенция за Приходите.

Съдружник, инвеститор или бизнес ейнджъл срещу дялово участие?

Моята практика показва, че всеки инвеститор и бизнес ейнджъл когато инвестира всъщност става ваш съдружник като финансира и подпомага дейността ви срещу дялово участие във вашата компания.

Ако сте едноличен собственик или имате съдружници с ограничен бюджет за финансиране на дейността си, изхарчили всички средства за оперативната си дейност, но имате страхотни идеи и продукт, вие можете да привлечете инвеститор, бизнес ейнджъл като прехвърлите част от дяловете си, срещу финансиране на вашия проект.

Това става чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите. Формата е условие за действителност, защото законодателят е решил, че по този начин ще се гарантират вашите права интереси по-добре.

В моята практика съм имал случаи, в които инвеститори са опитвали враждебно завземане на Startup компания. За щастие неуспешно, защото реакцията на засегнатите беше своевременна и ние успяхме, чрез съдебна защита да осигурим защита на правата и интересите на идейните автори на бизнес модела и да осуетим враждебно завземане на компанията.

Имал и обратния случай, на източване на компанията след като инвеститор е финансирал печеливш интернет проект. Опитът ми сочи, че тогава, когато в договорите не бъдат предвидени какви са възможните последици, санкции за такъв вид нелоялна конкуренция и източване на компанията от към ноу-хау, идеи, бизнес практики и технологични новости към новоучредено дружество, за вас остават само негативните последици от неправилното планиране и оценка на ситуацията.

Тъкмо по тази причина вие трябва да сте много добре информирани, кой точно ви става съдружник или какви са хората, в които ще инвестирате вашите финанси и време и контакти. Не е възможно рискът да бъде изключен напълно, но той може да се ограничи съществено, като по този начин се спестят значителни разходи за последваща защита.

Забелязал съм, че по-често се инвестира заради бизнес идеята и добрата възможност за възвращаемост, а се напуска даден проект поради възникнали междуличностни конфликти. Бил съм свидетел на това как приятели от детство и дори роднини се разделят поради изначално неправилно юридическо обезпечение на бизнес процесите.

Практика ми показва, че дори и да имате уникални идеи и продукт най-важните предпоставки за изграждането на успешни бизнес партньорства и добре работещи модели се състои именно в правилната оценка на риска, нуждите на пазара и юридическо обезпечаване на вашите права и интереси.

Минко Георгиев
Минко Георгиев е бизнес консултант по бизнес и ИТ право и основател на адвокатска кантора “Минко Георгиев и партьори“. Той има дългогодишен опит в областта на бизнес право, търговски договори, ИТ право, инвестиции, правен анализ на риска, корпоративно разследване, застрахователно и финансово право, събиране на вземания, данъчно право, недвижими имоти и съдебни спорове. Предоставя съвети и правна помощ по въпроси, свърази с чужди инвестиции, избор на подходяща правна и оперативна бизнес организация.

17 Comments

 1. Galarad каза:

  Струва ми се, че статията е написана на по-високо ниво, отколкото средния Интернет потребител може да разбере. Също така, ако се “изстиска” от всичко излишно, и се съкрати до 1-2 абзаца, остават няколко много прости неща

  – трябва да регистрирате фирма
  – най-добре ООД
  – най-добре да не е за 2 лв.
  – внимавайте да не ви измамят.

  Струва ми се, че хората тук искат да прочетат една доста по-практически ориентирана статия, с последователност от стъпки за регистриране на ООД – първо отиди тук и направи това, послед там и онова и т.н. и накрая си регистрирал ООД.

  Специално за капитала – никой в България не обръща внимание на капитала докато не станете достатъчно голяма фирма (и тогава нищо не ви пречи да си го увеличите). Гледат се финансовите резултати – оборот, печалба, структура на приходите и разходите.

 2. Стойне Василев каза:

  Galarad, аз ще напиша моето разбиране, а после адвокат Георгиев може да предложи неговата гледна точка. Въпреки че, имам известен опит с регистрация на нови фирми, досега не съм написал статия как точно става и какви са конкретните стъпки. Причината е, че нещата много бързо се променят и този материал ще “остарее” още при следващата поправка в някой закон или наредба. Също така, има толкова много информация в интернет как точно се регистрира една фирма, че няма нужда от още един подобен материал. Който е решил да започне нещо, много бързо ще разбере как става и това няма да го спре. В тази статия адвокат Георгиев се опитва да надникне отвъд тези стъпки, които си посочил и да даде отговор на въпроса “Защо?”.

  Това, разбира се, си е мое мнение.

 3. Здравейте на всички,

  Благодаря на първия читател за оценката и направените предложения.

  Това е първата от поредицата статии, по отношение на които, заедно с г-н Василев и екипа на smartmoney.bg бихме искали да бъдем полезни от гледна точка и на юридическото обезпечаване на бизнес процесите.

  Признавам, че целта на статията беше да бъде полезна и лесно разбираема. Характерно е за нас юристите, това че имаме по-специфичен и труден за разбиране изказ. Постарах се да избегна тъкмо това претоварване от към специфични понятия, термини и цитиране на текстове от закона, моля и останалите читатели да споделят дали съм успял в тази посока.

  За мен е много важно да получа обратна връзка, така че действително да бъдем от помощ на читателите на сайта. По тази причина благодаря за конструктивната критика на всички!

  В настоящата статия се опитах да споделя личен опит, защото мисля, че ако привеждам проверени в практиката, работещи решения ще бъда по-полезен.

  Съгласен съм, че изводите могат да бъдат обобщавани с няколко думи, но това е въпрос на гледна точка, която зависи от четящия. Един от читателите, вече ми писа, че във връзка с регистрацията на своята компания вече си е направил няколко извода, които не са му били ясни преди това. Сега обаче е получил своите отговори. Единият от тези отговори е свързани точно с размера на дружествения капитал и начина, по който трябва да постъпи, за да привлече инвеститор.

  Относно дружествения капитал. Да, той не е единствената индикация, от гледна точка на финансовия анализ и оценката на бизнес риска, но той е важен индикатор при търсенето на външно финансиране. Работя с банки, застрахователи, лизингови дружества, факторинг компании, които гледат на капитала на една компания съвсем сериозно. Предполагам, че някой от читателите също работи в такива организации и може да сподели опит, за което бих благодарен.

  Не твърдя, че той е основния или най-важен индикатор, но разгледани всички данни в съвкупност, размера на капитала може да бъде бариера за развитие, дори в началото и особено когато се търси външно финансиране. Има много различни коефициенти, които измерват компанията, това е въпрос свързан с финансовия и счетоводен анализ. Преди време правих правна оценка на компания, която на пръв поглед за читател, който няма финансова подготовка би изглеждала много добре, защото печалбата е двадесет и два милиона, но размерът на краткосрочните задължения беше много висок.

  Само към свързани компании, към централата, имаше задължения в размер на шестдесет и три милиона, което е показател, че по този начин централа извлича ресурс за себе си, за да финансира централното си звено. Опитът ми сочи, че нито печалбата, нито оборотът, нито загубата са най-важния индикатор, защото има много други показатели, които могат да алармират, че нещо не е наред, картината трябва да се гледа в съвкупност. Всеки опитен юрист, одитор или финансист може да потвърди този извод и ще се съгласи с мен.

  Точно от гледна точка на личния ми опит аз твърдя, че капиталът е важен и той не трябва да се пренебрегва в началото, защото дружеството може да функционира и със съвсем малък капитал, но когато тръгнете да договаряте финансиране на практика ще срещнете трудности, независимо дали търсите финансиране от банка или от инвеститор, който да влезе като съдружник.

  Ще се радвам още читатели да коментират темата и въпросите, които тя повдига.

  Разчитам на обратната връзка, за да мога чрез нея да разбера какви теми интересуват аудиторията и след това ще се постарая да работя в посока на зададените теми.

  Минко Георгиев

 4. Galarad каза:

  Благодаря за отговора, адвокат Георгиев. Аз имам собствена фирма, капиталът е 5000 лв., защото това беше минимума преди. Фирмата ми е с добри счетоводни показатели и вярвате или не, банките редовно ми звънят за да ми предлагат услуги. Последната оферта, която коментирах миналата година беше за необезпечен овърдрафт, под необезпечен разбирайте без запис на заповед и без залог на каквото и да е – изискването е да се погасява от разплащателната сметка и тази сметка да е основна.

  Не е имало нито един случай в историята на фирмата, в който да ми се е налагало да имам по-висок капитал. Разбира се, ние сме десетки пъти по-малка фирма от тази, която вие давате като пример; но увеличението на капитала е лесно и може да се направи в произволен момент – не виждам причина да бъде при създаването на дружеството.

  @Тони не знам кой би задал въпроса “Защо”. Какъв е този предприемач, който се чуди дали му е необходима фирма? По закон не е възможно да осъществяваш дейност, без да си плащаш данъка и да се осигуряваш – тоест вариантите са трудов договор, граждански договор, свободна професия, дружество/ЕТ. Това са опциите, ще е хубаво да се направи сравнение на предимствата и недостатъците, но въпрос “Защо” няма – има избор между Х варианта.

 5. Стойне Василев каза:

  Galarad, ако ти кажа колко предприемачи са в сивия сектор и нямат фирма, няма да ми повярваш 🙂 Въпросът не е само дали да имаш фирма или не, а защо точно ООД, защо не 2 лева и т.н.

 6. Milva каза:

  Тъй като статията е ориентирана към нас потребителите,моля бъдете по-практични в изразяването на мислите си. Запазването на наименование на фирмата – да,става бързо и лесно и то без заплащане на символична държавна такса. Лично аз регистрирам фирми на клиенти гърци и не плащам такса за запазване на име,а просто проверявам дали е свободно към настоящия момент на регистрация.
  Според мен най-често използваните форми за дружество са ООД и ЕООД,а не АД,поне сред моите клиенти.Присъединявам се към мнението на Galarad за по-кратко и ясно писане на статия.Всички ние, интернет потребители,се сблъскваме с прекалено много информация в нета ежедневно,затова подобен тип статии се избягват за четене.Аз лично я прочетох,заради заглавието,но като цяло тази статия не задоволи моите информационни потребности по темата.
  Благодаря 🙂

 7. Galarad каза:

  @Тони ако е така, то явно аз не съм имал вземане-даване с такива. Може би имаме различно разбиране на това що е то предприемач – за мен няма как да си предприемач и да нямаш фирма – нали трябва да наемаш работници, които да работят за теб, един само да се обади, че не плащаш осигуровки и няма трудови договори и ще те разследват веднага.

  Защо точно ООД – защото отговаряш до размера на капитала и защото лесно се прави съдружие. Защо 2 лв., а не повече – защото отговаряш до размера на капитала и никой не се интересува от размера му, а увеличението може да се направи във всеки един момент.

  Ти си банков експерт, каква тежест отдаваш на размера на капитала на един потенциален кредитополучател? Има ли разлика дали е 2 лв. или 2000 лв.?

 8. Поздравления за статията, адвокат Георгиев!
  Единственият ми съвет към Вас е, където е възможно, да бъдат избягвани термини, които биха затруднили някои хората да разберат смисъла. От друга страна пък ако човек не разбира някой термин, би било хубаво да потърси значението му в някой речник, тъй като всеки стартиращ предприемач трябва да се опитва да свиква с терминологията на бизнеса, правото и т.н. И, може би, би било по-добре статията да е малко по-кратка. Успех!

 9. Елиян каза:

  Здравейте и от мен
  първо статията е полезна за този който иска да е наясно поне с основите, аман от бизнесмени на които не им трябва да знаят нищо освен тясната им дейност
  относно капитала масово фирмите се изпразват, като собствеността се прехвърля на роднини и причината е, че когато НАП влезе разликата е огромна, ако фирмата има собственост и когато няма /това е от опит/ в единия случай са арогантни и безкомпромисни, а в другия са диалогични и загрижени
  не става въпрос за укриване на данъци и осигуровки, а за казуси при които субективното решения на чиновника е важно
  затова 2лв. капитал и никаква собственост – банките са достатъчно гъвкави и наясно с положението
  не говорим за големи месни или международни фирми, макар че и при тях има данъчно и фирмено счетоводство

 10. Здравейте отново,

  Благодаря на всички, които споделиха мнение. Вашите мнения и препоръки са много ценни за мен и аз ще се опитам да се съобразя с онези от тях, които се повтарят.

  Както писах и преди, това е първата от поредицата статии, които заедно с г-н Василев и екипа на smartmoney.bg ще публикуваме в сайта.

  Всичко, което съм написал е плод на личен опит, хоризонта на тeмите ще е много широк, така че има защо още да четете. Признавам, че не е лесно да споделиш опит и да адаптираш юридическата стилистика на обикновен език, трудно е, но не е непостижимо. Ще поработя върху този аспект и ще се се опитам да отговоря на очакванията на коментиращите читатели. Другото, което ще се постарая да направя в следващата статия, е да съкратя текста още, защото разбирам, че това препоръка, която се повтаря.

  Ако съм се ориентирал правилно, smartmoney.bg се чете от аудитория, която може да се раздели на две групи: първата група – това са хора са с опит и практика в сферата на бизнеса; втората група са хора без опит или с много малък опит, които тепърва разширяват своя практически бизнес кръгозор.

  Приемам, че за едната група статията може да се стори недостатъчно конкретна, не съвсем практична и полезна, за другата група мога да предполагам, че статията би имала информационна стойност, доколкото споделения опит е ценното, което читателя би могъл да използва за предпазване от някои грешки в началото.
  За мен е важна оценката за стойността на написаното, изхождайки от двете групи читатели, разчитам на обратна връзка както на едната група, така и на другата.

  Не сме избрали случайно името на рубриката: „Право и бизнес” идеята, е да се намери най-тясната връзка между правото и бизнеса. За постигането на тази цел, аз ще разчитам на своя опит и знания, но и на всеки един коментар, който ще допринесе за разработването на теми, които да бъдат практически ориентирани, полезни и ще имат добавена стойност за читателите на smartmoney.bg.

  Признавам, че очаквах темата да не остане статична и да се развива чрез споделянето на различните мнения. За всеки конкретен въпрос, аз ще се постарая да давам отговор.В тази връзка:

  Действително – ООД и ЕООД са най-разпространените правно-организационни форми за развитието на Startup компании.
  Действително запазването на име не е задължително, но аз ще споделя следния личен опит, който още при стартирането на новия търговски регистър добих по трудния начин.
  Към мен се обърна клиент през април 2008 г., четири месеца след началото на реформата в търговски регистър, искаше да регистрира ООД. Тогава аз се съобразих с желанието му да не запазваме име.
  Документите бяха подготвяни няколко дни, като в деня на депозирането им проверихме името, всичко беше наред, обаче в периода между отиването до търговския регистър и депозирането на документите се оказа, че някой друг беше платил таксата и запазил името – малшанс ще каже някой, за мен това си беше неправилно планиране. Това, че името беше запазено го разбрахме, едва като получихме отказ, тогава нямаше указания, както е сега и не можеше да използваш таксата отново след изпълняването на указанията. Длъжностното лице пишеше отказ и таксата, която е платена отива в зейналата паст на фиска. Така, че да, аз се съгласявам, че няма проблем и така да се практикува – без запазване на име, само с проверка в деня на депозирането на документите, но в редките случаи когато нещо се обърква, негативите ги отнася онзи, който е приел да се грижи нещата да са както трябва.

  В момента банките в България са свръхликвидни, причината е в капиталовата адекватност – пазарът обаче на кредити е толкова свит, че почти всеки може да получи кредитиране, но при какви условия? Условията, при които се отпускат кредитите стават по-либерални от към обезпечения, но променливите компоненти формиращи лихвите остават все така едностранно определяеми и мъгляви. Аз съм се опитвал за една компания, която беше среден по размер бизнес, да направя пробив в общите условия за овърдрафт в една от чуждестранните банки, но безрезултатно.

  Мога да приложа още примери от опита ми с малкия и среден бизнес. С големия бизнес е много по-лесно, там най-често клиента е равнопоставен на банката или на застрахователя и се предлагат добри договорни условия и ясно формиране на променливите компоненти при образуването на лихвата.

  Още малко по темата с капитала: имам информация за начина по който НАП гледа на малкия капитал. Колеги в НАП са ми казвали, че имат ясни инструкции да следят за фирми с особено нисък капитал и с големи обороти. Действително капиталът на дружеството може да се увеличи, но това са допълнителни разноски, защото е много по-лесно сам да регистрираш дружество, отколкото сам да му увеличиш капитала, аз съм увеличавал капитал и мога да кажа, че това е много по трудоемко, в сравнение с една регистрация.

  Убеден съм, че е важно да се планира и да се мисли в перспектива, в крайна сметка ние сме за това, да адаптираме конкретните нужди на бизнеса към конкретните постижими цели с правни средства.

  Минко Георгиев

 11. Здравейте адвокат Георгиев,

  Идеята Ви за подободен раздел е много добра и се радвам, че има хора като Вас, които да споделят от опита си, понеже не всичко е написано в книгите!
  Ще се съглася с мненията по-горе, че статията е може да е малко по-трудно достъпна за разбиране от някои хора и би било добре да бъде написана с малко по-прост език.

  С нетърпение чакам развитието на тази тема и други подобни статии от този род.

  Поздрави,

  Петьо

 12. Ив каза:

  Здравейте, благодаря за статията няма да изразявам мнение, аз съм от тези, които не са навътре с предприемачеството.. Въпроса ми е при един онлайн магазин на кой етап трябва да се регистрираш в търговския регистър? Може ли да започнеш да търгуваш и след това или трябва първо да си направиш фирмата, а продажбите може да започнат и след месеци, през това време си плащаш данъците?

 13. Здравейте Ив,

  При всяка реализация на доход следва да се издаде данъчна фактура или друг разходо-оправдателен документ, който има за цел да установи наличието на сделка – продажба, наем, изработка и т.н. В този документ най-общо казано, трябва да се посочат страните, дата и размера на реализирания доход, номер и дата на документа.

  Всяко лице, което реализира доход на практика е данъчно задължено лице.

  Задължението е спрямо държавата и има два основни елемента: 1. да се декларира факта на извършената от Вас сделка и реализирания доход и 2. когато приключи финансовата година, ако има реализирана печалба, да се заплати данък печалба на основание реализираният доход.

  Ако започнете да търгувате през онлайн магазин без наличието на търговско дружество, Вие на практика ще формирате търговско предприятие и за държавата, независимо от това, че нямате дружество и не сте самоосигуряващо се лице, имате задължение да декларирате факта на извършената сделка и реализирания доход и да заплатите данък на основание реализираният доход, в случай че имате печалба. В този случай за Вас възниква и трето задължение – да извършите търговската регистрация, защото по същество Вие ще сте формирали , т.нар. „търговско предприятие”.

  Негативните последици за Вас при такова развитие на нещата, могат да се състоят освен в плащането на дължимия данък с лихва и в налагането на глоба, ако приходната администрация установи, че търгувате без да декларирате това обстоятелство. Как може да установи наличието на такава търговска дейност? Ако тези, които купуват от Вас водят счетоводство и са търговци или самоосигуряващи се лица, при проверка на тяхната дейност от НАП ще се установи, че те търгуват с Вас и по този начин ще стигнат до доказването на търговската Ви дейност и формирането на търговско предприятие от Ваша страна.

  Така, че ако желаете да развивате търговска дейност правилният начин е да регистрирате търговско дружество с ограничена отговорност, то може да бъде и еднолично. Съветвам Ви да не регистрирайте едноличен търговец! Причината, е че отговорността на едноличният търговец е по-голяма, защото той не е отделно юридическо лице, а физическо лице, с разширена правоспособност – търговска правоспособност и отговаря с цялото си имущество за своята дейност. При дружеството с ограничена отговорност – Вие отговаряте до размера на дяловото участие и това е всичко.

  На кой етап трябва да регистрирате търговско дружество?

  Моят съвет е непосредствено преди да започнете същинската дейност. Имайте предвид, че е възможно да регистрирате дружеството, но да декларирате в НАП започването на дейността на един по-късен етап. Във всички случаи при първата сключена сделка и издадена фактура, започването на търговската дейност става факт. Към този момент, в същия ден или непосредствено преди това Вие трябва да сте декларирали пред НАП началото на търговската си дейност.

  Добре е да знаете, че от момента на регистрацията на дружеството до момента на реалното стартиране на бизнеса, може да няма никакви реализирани сделки и издадени фактури, през този период, може логистично да организирате бизнеса си, да изработвате уеб платформата за търговия, така че би могло това „замразено” състояние на дружеството да продължи и няколко месеца, без да се притеснявате, че това е нарушение на закона. Следователно има начин да регистрирате дружество и да не извършвате дейност до момента, в който нямате реална готовност, без от това да следват негативни последици за Вас. Освен това, всяка една покупка на стока или услуга в зависимост от нейното предназначение на името на дружеството на Вас може да Ви се признава за разход, така че това да намалява размерът на печалбата и оттам и на данъка.

 14. Ив каза:

  Благодаря Ви г-н Георгиев, съгласна съм с Вас, а как ще коментирате следното:
  “Най-важното задължение към държавните органи, във връзка с вашата дейност като творец, е да декларирате и да внесете в държавния бюджет дължимия данък. Трябва да попълните Годишна данъчна декларация за физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ. Декларирането се извършва след изтичане на календарната година, в срок до 30 Април на следващата година. Декларациите за физически лица за 2013 година се подават до 30 Април 2014 г. в съответния офис на Националната агенция по приходите, съгласно адреса в личната карта на лицето.

  Доходите ви от изработка и продажба на бижута трябва да посочите в Приложение №3, Таблица 3 – Авторски и лицензионни възнаграждения – код 9; доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори. При тези доходи имате право на 40 процента нормативно признати разходи, т.е. 40 процента от дохода ви е необлагаем. Осигурителни вноски върху авторските възнаграждения не се дължат. Затова пък, данъкът е абсолютно задължителен.”

 15. Здравейте Ив,

  Действително, този, който Ви е отговорил на въпросите е бил съвсем конкретен. Неговия отговор е свързан с упражняването на Вашата дейност като самоосигуряващо се лице, с оглед на специфичния предмет на дейност.

  Отговорите са ясни и съвсем точни. Обръщам внимание, че Вие като творец реализирате доход от изработка и продажба на бижута, това можете да го извършвате като се регистрирате в НАП като самоосигуряващо си лице, без да е нужно да регистрирате дружество или едноличен търговец. Една много важна особеност е свързана с възможността да намалите данъчната си основа с 40 %, защото законът Ви е признал нормативно тези разходи, без да е нужно да ги доказвате на практика. Това означава, че данък печалба ще бъде 10 % от всички Ваши доходи – 40 % от тези доходи. Образно казано – за творците данъкът Ви става, 6 %!

  Другото важно нещо е свързано с факта, че осигурителни вноски върху авторските възнаграждения не се дължат.

 16. starter каза:

  Здравейте на всички,

  Според мен пък статията е доста добре написана и комбинира практически указания с, макар и малко по-тромав понякога, юридически език. Ако един човек е решил да бъде предприемач обаче, особено чрез start-up, той трябва леко-полеко да навлезе в терминологията, тъй като тя ще му е нужна. В крайна сметка, който е решил да реализира идеите си трябва да може да се ориентира в нормативната уредба, юридически термини и административен жаргон, освен ако разбира се има голямо финансиране и може да си позволи да плаща на съветници…

 17. Здравейте отново,

  Прилагам една статия, която много ми хареса, в контекста на всичко написано и коментирано по повод на статията по-горе, статията е от вестник “Капитал” от 03.12.2013 г. със заглавие: “Зад успешните предприемачи стои вяра и вдъхновение”

  “Вярата и вдъхновението са основните стълбове, около които младите предприемачи трябва да градят стартиращите си бизнеси. Това е основният акцент в лекцията на Тодор Йотов, съосновател и финансов директор на FinAnalytica, която той изнесе пред млади или потенциални ръководители на стартъпи, като част от поредицата SIStory (Successful Inspirational Story), организирана от клубът за предприемачи Start It Smart. Самата FinAnalytica е успешен пример за стартиращ бизнес, който се наложи на един много затворен пазар – този за аналитични софтуерни приложения предназначени за големите финансови институции. Йотов изнесе осем основни качества, които всеки един човек, който стартира нов бизнес трябва да притежава.

  1. Вяра – първото качество на успешния предприемач е да култивира и да отглежда основно вяра. Успехът на един бизнес и основателите му е предопределен почти на 100% от вярата му. Според Йотов това не е “някаква глупава тийнейджърска доктрина, а реалност”, която в бизнеса става все по-видима, защото става въпрос за реални ресурси – нямаш много време да отлагаш своите идеи. Предприемачът трябва да има вяра, да се фокусира и да ги наложи колкото се може по-бързо.

  2. Страст – във всички книги за бизнес и за предприемачество през последните поне 20 години се говори за страст. Без нея няма острота, фокусираност и устременост към изпълнението на целите, които са да се създаде едно успешно бизнес начинание. Затова страстта е второто по важност качество, което един предприемач трябва да притежава. “Трябва да те кефи, трябва да ти пука за това, което правиш”, коментира Йотов.

  3. Преждевременни действия – бързите и преждевременни действия не са гаранция за успех, даже понякога именно те могат да преобърнат всичко. Но по-добре е да действаш сега, отколкото да чакаш подходящия момент. В повечето случаи предприемачът е възнаграждаван, че е действал малко по-рано, отколкото ако отложи стъпката във времето.

  4. Фокус върху конкретни неща – предприемачът е най-добър и ефективен ако се концентрира върху това, в което го бива. Грешка е, ако в един момент той започне да си разпилява вниманието върху оперативни дейности и е по-добре да се опита да ги предостави на някой по-добър специалист. Целта на предприемача е да експлоатира до крайния предел сферата, в която е най-силен, и да аутсорсне всичко останало.

  5. Оригиналност вместо пари – невинаги зад успешното начало или дори развита стартираща компания стои стабилно финансиране. Предприемачът е най-добър и най-оригинален тогава, когато е най-ограничен откъм финансови ресурси. Парите са “наркотик, който ти казва, че временно нямаш проблеми”, смята Йотов. Те могат да разорят един предприемач, ако той получи по-голямо финансиране, отколкото може да използва.

  6. Доминиране на определена ниша – за да може един стартиращ бизнес да успее да се задържи на пазара в началото, той трябва да намери определена специфична ниша, в която да доминира. Място, в което конкурентите му не предлагат същите продукти или услуги, като удобство, качество или цена. FinAnalytica е успешен пример, защото може да има конкуренти в общата картина, но предлага определени финансови анализи и услуги, които никоя друга компания не ги предлага.

  7. Дългосрочен фокус и краткосрочни действия – фокусът произлиза от вярата и крайната точка, към която се цели всеки един млад предприемач. Той трябва да я преследва докрай и да не допуска да се разконцентрира върху други цели. Предприемачът знае къде е тази точка, но никога не знае как ще я достигне. Затова е необходимо действията да бъдат краткосрочни, за да може по-лесно да следи движението и процеса на компанията към крайната цел.

  8. Ненормалност – предприемачите не са нормални хора, те поемат рискове, провалят се, но въпреки това отново опитват. Понякога младите бизнесмени дори не разчитат на обикновените застраховки в живота, когато се опитват да пробият на пазара.”

  Минко Георгиев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.