Правата на майките и българските работодатели – част 2

Целодневен тренинг „Изграждане на система за успешни продажби и мрежа от лоялни клиенти“
25.11.2013
“Предприемачество в България” – какъв семинар само!
02.12.2013

Правата на майките и българските работодатели – част 2

Във втората част на статията ще дам пример от моята практика за това, как успешно могат да бъдат защитени правата и интересите на майка на малко дете.

Предварително се извинявам, ако на някой текстът във втората част му се стори не толкова лесно четим, но това е защото прецених, че е по-важно да се обясни какви са правата по закон на бременните жени и майките.

И все пак, работодателят ми иска да ме уволни…

Съветът ми към работодателите винаги е бил: бъдете честни и изразете ясно позицията си с нужното уважение към майката. Ако искате да се освободите от услугите на някоя майка, направете го уважително и я компенсирайте, така ме да се изключат правните рискове и за вас самите. Подобно отношение на работодателя към върналата се обратно на работа майка е най-правилния начин да се намери взаимно изгодното решение.

Считам за погрешно от бизнес гледна точка и от морална гледна точка, търсенето на различни начини да се стимулира майката сама да напусне работодателя, поради създадената негативна атмосфера и неприятно отношение от страна на работодателя.

В моята практика съм се убедил в ефикасността на метода, при който се търси полезния за двете страни резултат. Ще приведа и конкретен пример от моята адвокатска практика.

Преди време, към мен се обърна майка, която беше мениджър в международна компания, лидер в своя бранш. Тя се беше върнала на работа, малко преди детето и да навърши две години, но скоро след това случайно разбра от работодателя си, че предстоеше подаването на писмено искане от страна на работодателя до Инспекцията по труда. Целта на това искане беше получаването на законосъобразно разрешение за уволнение на майката, защото тя се ползваше с предварителна закрила от закона и не можеше да бъде уволнена, без писменото съгласие на Инспекцията по труда.

В предварителните разговори успокоих майката, че шансовете да се получи такова разрешение не са големи, поради състоянието на постоянен бюджетен дефицит в перото за социални нужди. Държавата трудно щеше да допусне така лесно да плаща обезщетението за още един безработен, още повече майка на малко дете, темата е чувствителна, така че не вярвах дори и при добре мотивирано становище решението да бъде в полза на работодателя.

Предложих и да изчака развитието на случая и да реагира след като получи допълнителна информация от работодателя, като и обясних различните възможни сценарии и евентуално начините, по които може да се реагира в конкретния момент спрямо всеки от тях. Постарах се да я успокоя и да и вдъхна кураж за предстоящата битка с работодателя.

След един месец, работодателят получи отговор от Инспекцията по труда и той беше очаквано отрицателен. Работодателят нямаше да може да уволни служителката, тя все още се ползваше с предварителна закрила при уволнение. Това беше възможно най-благоприятното развитие на случая от гледна точка на майката, защото я постави в по-изгодна за преговори позиция.

При това положение аз я посъветвах да изчака предложение от страна на работодателя, защото той имаше само един полезен ход. Работодателят желаеше служителката да напусне и трябваше да и предложи обезщетение. По закон минималното обезщетение беше четири брутни месечни заплати. Очаквано работодателят предложи минималното обезщетение.

В същото време, служителката беше афектирана от отношението и в желанието си да покаже, че са отнесли грубо и несправедливо към нея, поиска обезщетението за остатъка за целия период до изтичането на закрилата, т. е. за дванадесет месеца – до навършване на три години на нейното дете.

Обясних  и, че според мен предложението и за обезщетение не е прието, защото не е постигнато равновесие на интересите. Предложих и да помисли върху възможността да се фокусира върху позиция, в която и двете страни ще имат усещането, че печелят.

На нея и оставаха дванадесет месеца до отпадане на предварителната закрила и имаше ясен сигнал от работодателя, че дори да работи още една година, атмосферата на работа, отношението към нея, щеше да е трудно поносимо. Следователно, това развитие на събитията нямаше да е от полза за никого, най-малко за майката. От тази гледна точка и предложих да аргументира позицията си по следния начин:

„Приемам, че не съм желана в тази организацията, при това положение предлагам Вие като работодател да ми платите обезщетение в размер на шест месечни трудови възнаграждения. В замяна на това, аз ще напусна веднага щом подпиша съответните документи и по-този начин ще Ви спестя заплатите за останалите шест месеца, т.е. до навършване на три години на моето дете и отпадането на предварителната закрила по закон”

Според мен тази позиция беше правилната и закономерно даде резултат, защото и двете страни можеха да се съсредоточат върху конструктивния подход и да формират у себе си усещането, че всеки е защитил своите права и е отстоял интереса си пред другия. Убедително се обосноваваше позицията, че съотношението на размера на платеното обезщетение и спестеното от работодателя за заплати, беше съразмерно. Обезщетението беше шест месечната заплата, но въпреки това се спестяваше плащането на трудово възнаграждение за още шест месеца до навършване на три години на детето.

В крайна сметка, служителката получи поисканото от нея обезщетение за шест месеца, а работодателят не плати дължимото възнаграждение за остатъка от шест месеца – до навършването на три години на детето (по-късно напусналата майка  си намери работа на третия месец при по-добри условия на работа).

Бяхме постигнали развитието на случая по желания от нас начин, а именно: ситуация win – win, при която всяка от страните беше спечелила.

Не мога да отрека правото на работодателите да защитават своите интереси и да изискват от майките да бъдат на висотата на техните служебни отговорности. Действително има противоречие между нуждите на детето и тези на работодателя, но то може да се преодолее с взаимни отстъпки и проява на разбиране от страна работодателя.

Опитът ми сочи, че когато на една майка бъде създадена положителна атмосфера и работодателя отчете нейните нужди и тези на детето и, работоспособността на майка нараства и се повишава спрямо преди излизането и в отпуск по бременност и майчинство.

Правата на бременните и майките в случай на уволнение

Важно е да се отбележи, че бременните жени, служителките в напреднал етап на лечение ин-витро и майките с деца до 3 годишна възраст попадат в обхвата на закрилата при уволнение съгласно специални норми на Кодекса на труда.

Съществуват редица специални хипотези, които осуетяват възможността работодателя сам да прецени дали и кога да уволни бременна жена, служителка в напреднал етап на лечение ин-витро или майка с деца до 3 годишна възраст.

Така например бременна служителка, както и жена в напреднал етап на лечение ин-витро, може да бъде уволнена с предизвестие само на основание:

– пълна ликвидация на предприятието;

– при отказ да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

– когато заеманата от нея длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен служител, заемал преди това същата длъжност;

– при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор;

Без предизвестие, бременна жена може да бъде уволнена само когато бъде задържана за изпълнение на присъда и при дисциплинарно уволнение.

В случаите на дисциплинарно уволнение, уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда!

Бременна служителка или майка, която ползва отпуск поради бременност и раждане може да бъде уволнена само на основание закриване на предприятието!

Важно е да се поясни, че бащата също попада в обхвата на тази предварителна  закрила при уволнение за времето докато ползва остатъка от отпуска по бременност и раждане до 410 дни след навършване на 6-месечна възраст на детето. Той също може да бъде уволнен само поради закриване на предприятието.

Предварителната закрила за майки с деца до 3-годишна възраст се прилага при уволнение на следните основания:

 – закриване на част от предприятието;

 – съкращаване на щата;

 – намаляване обема на работата;

 – липса на качества на служителката за ефективно изпълнение на работата;

 – промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако служителката не отговаря на тях;

 – при дисциплинарно уволнение.

Предварителната закрилата се състои в това, че работодателят може да уволни на някое от изрично посочените основания служителката, която е майка на дете до 3-годишна възраст, но само с предварителното, писмено разрешение на местно компетентната инспекцията по труда.

В Кодекса на труда са предвидени специални права и за бременните служителки и кърмачките (майки, които все още кърмят децата си и едновременно с това и работят).

Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременни служителки, както и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната служителка както и на служителката в напреднал етап на лечение ин-витро се изплаща възнаграждение от работодателя в размера за изчисляване на платения годишен отпуск.

Друга важна особеност, която съществува е свързана с това, че работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки както и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.

Бременната жена или кърмачката, както и служителката в напреднал етап на лечение ин-витро може да откаже, без да произтичат за нея каквито и да е санкции, изпълнението на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето или за която след оценка на риска е определено, че  съществува съществен риск за здравето на майката или на нейното дете.

Този отказ по никакъв начин не може да се отрази на нейното правно положение, на трудовия и договор или в трудовото и досие!

Надявам се, че настоящата статия ще бъде от полза за бременните жени и майките, затова искам да ги окуража да се борят за правата и да защитават интересите си със всички законни средства.

Помнете, че защитата на правото може да се приведе в действие само когато усилията за неговото налагане са решително аргументирани и едновременно с това бъдат постоянни във времето.

Може да зададете въпросите си към адвокат Минко Георгиев като коментар под статията.

Стойне Василев
Казвам се Стойне Василев и съм независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на най-популярния сайт за лични финанси в България – SmartMoney.bg, автор на бестселъра „Умни пари“, както и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).

73 Comments

 1. Адриана каза:

  За съжаление не всички майки ползват 3-годишна защита от уволнение. Съгласно Закона за държавния служител държавните служителки са защитени само първата година или поне аз така тълкувам чл.107б от закона. Вашето мнение какво е?

 2. Здравейте,

  Категорично изводът Ви не е правилен.

  Съгласно Закона за държавния служител, майката и бременната жена също ползват сериозна закрила. Да, той е специален закон по отношение на Кодекса на труда, но има същия обем закрила при прекратяване на служебното правоотношение.

  В законът е предвидено, че органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с държавна служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, с едномесечно предизвестие само 1. при закриване на администрацията, в която е назначен държавният служител и 2. при съкращаване на длъжността.

  Прекратяването във втория случай се допуска под условие, т. е. ако има друга подходяща длъжност в същата администрация и служителката откаже да я заеме.

  Минко Георгиев

 3. Антонова каза:

  Искам да попитам, ако е удобно, каква е тази “обективна невъзможност за изпълнение на договора” и след прекратяване на договора по този член полага ли се ползване на трудова борса (обещетение) от майка на дете до 3г.?

 4. Angela каза:

  Здравейте,
  Първо искам да ви благодаря за полезните съвети и информации в тази статия. Аз сам майка на дете на 2 години и и престои връщане на работа в една голяма фирма занимаващи се с повече проекти . Фирмата още съществува но моята позиция в фирмата я няма понеже беше към един проект което свърши.Моите колеги към този проект бяха съкратени по чл.328 намаляване на щата с един месец обезщетение и право да се регистрират ха борсата. Работодателя ми предлага друга позиция в фирмата, много по ниска и с по малко заплащане. Аз не искам да се връщам на работа при такива условя, искам просто да напускам с обезщетения по чл.331 4-6 месеца. Те настояват че ако не ме устройва новата позиция самата да напускам. Принудена сам да приемам новата позиция дето не отговаря на моите предишни длъжности и какви са ми опциите в такава ситуация. Благодаря!

 5. Ивета Бралева каза:

  Здарвейте,
  благодаря за съветите които давате в статията.Аз съм майка на дете на 2 г. и 5 месеца.Работодателят ми предложи 4 заплати обещетение и да им се махам от погледа или ако не приема ще ме уволнят дисциплинарно, защото съм правела много грешки които водят до финансови загуби на фирмата(работя в счетоводството). Имайки предвид под какъв стрес работя грешките са неизбежни. Моля кажете ми, имат ли право да ме уволнят дисциплинарно под този претекст?

 6. М. Христова каза:

  Може ли да бъде освободена служителка , която е назначена по чл.68 ал .1 т. 3 във връзка с чл.70 т1 , която е бременна и ползва отпуск по болест.

 7. Магдалена каза:

  Здравейте,
  Бих искала да ви споделя моя проблем : Аз съм майка на дете на възраст 2 год. и 1 месец . Предстои ми връщане на работа. Работя на бензиностанция, като касиерка, но редовна смяна. Останалите ми колежки работят на смени ( дневна-нощна). С наближаване на връщането ми, работодателят ми иска да ме върне на смени. Когато излязох по майчинство на моята позиция започна друга колежка и сега не искат да ме върнат там.При нас всички сме назначени на една длъжност: касиерка. Предлагат ми да изляза неплатена отпуска, но аз отказах. Отказах и да работя на смени, защото няма кой да ми гледа детето, ако аз съм на смени. Казах какви права имам като майка с дете до 3 годишна възраст. Но моя работодател ми каза , че и той имал права. И може би има и бременна колежка , в този случай как ще си поделим работното място, и че и тя има права . Но не ми каза дали наистина е бременна. Как да постъпя в момента. Аз му казах, че няма да работя на смени, но не отричам правата на бременните жени. Казах му, че ще се съглася да напусна срещу обезщетение от 6 заплати. Иначе ще се върна редовна смяна. Ако откаже ще сезирам Инспекцията по труда. Моля ви, кажете ми как да постъпя в момента ? На 29.04.2014 трябва да започна работа.

 8. петрова каза:

  Здравейте!
  Имам следния казус. Майка съм на дете на 2 г.,1мес. През май ми изтече втората година майчинство и тогава си пуснах цялата натрупана платена отпуска. Работодателя се съгласи с охота да ми я пусне цялата накуп, защото според него и да искам да започна работа веднага нямало къде да ме сложи. Мен този вариант ме устройваше, тъй като не мога да започна работа до септември месец. Тогава детето ще тръгне на ясла. Когато изтече платената отпуска, помолих за неплатена до септември, когато и ще мога да започна работа спокойно. Те обаче в прав текст ми съобщиха, че нямат свободно работно място за мен и няма да ме върнат на работа изобщо, защото не могат и не искат да махнат друг служител. На моето място веднага постъпи жена, която и до днес е там, и ми твърдят че няма да я махнат заради мен. Тогава дори на моята длъжност бяха 2 места, сега се окава едно и то заето. Алтернативи не ми предложиха, т.е. никакви други работни места. В крайна сметка се съгласиха да ме пуснат в неплатена до края на октомври, но да не се надявам много. Тогава щели най-вероятно да ми кажат същото. Работно място за мен няма! Кажете ми, имат ли това право? И явно се надяват , че ще напусна по собствено желание. Аз категорично не го искам. Какво ще ме посъветвате да направя? Имам ли някакви права и евентуално какви обезщетения ми се полагат? А мога ли да откажа да напусна след изтичане на неплатения отпуск?

 9. Здравейте г-жо,

  До навършване на три години на Вашето дете работодателят не може да Ви освободи без предварителното разрешение на Инспекцията по труда. Работодателят Ви не разполага с правно средство да Ви уволни, Вие няма да се съгласяте да напускат: по взаимно съгласие или по Ваше желание, защото обезщетението за безработица ще бъде в размер на 7,20 лева на работен ден, за период от 4 месеца. Ако работодателят Ви иска да Ви освободи, тогава му предложете да го направи срещу уговорено обезщетение в размер на най-малко четири брутни трудови възнаграждения. В този случай ще получавате обезщетение за безработица за максималния период, за който имате право в размер на 60 %.

  Това са правата Ви по Кодекса на труда.

  Бъдете спокойна – Вие сте в по-силната за преговори позиция и можете да постигнете изгодни условия при прекратяването на трудовото отношение. Работодателят Ви е длъжен да Ви вземе обратно на работа, в противен случай можете да подадете жалба в инспекцията по труда, за да установят нарушение на трудовото законодателство и да наложат парична глоба и предписание за спазване на закона.

 10. Силвия каза:

  Здравейте, имам следния казус – детето ми е на 1,9 години и ми престои да се върна на работа.Подадох си в службата молба за платен годишен отпуск и ми престои след 26 дни да се върна на работа.Оказва се че 10 дни преди да започна работа на моето място са назначили нов човек и сътветно на мен ми предлагат работа в друг отдел, а аз не желая да работя там.Бихте ли ми казали как да постъпя в този случай- как да се върна на същата си длъжност която съм изпълнявала 11 години във фирмата?Какви са мойте права в случая,работодателя съм го уведомила още преди 3-4 месеца ,че се връщам на работа.Имат ли право да ми намалят заплатата?Благодаря ви предварително!

 11. Кристина каза:

  Не мога да повярвам, че такова е отношението на почти всички работодатели в България. Такъв е и моя статус с професията, която упражнявам преди да изляза по моайчинство и след като се върнах на работа. Абсолютно същата ситуация от статията. Само, че на мен ми предложиха 3 брутни заплати и още една, която съм си я изработила. Това обаче не ме удовлетвори и аз им предложих вариант да ме понижат в длъжност, следователно ще взимам и по – малка заплата. Все още нищо не съм подписала, защото документите не са стигнали до мен, но постоянно си мисля, че ако пък подпиша преназначението, ще се водя на трудов договор с изпитателен срок, което означава, че работодателят ми може да ми прекрати турдовото правоотношение, когато си поиска. Детето ми е на 2 години и половина, кой е по – удачният вариант за мен? Моля ви дайте ми някакъв отговор! Благодаря предварително!

 12. svetla каза:

  Коментарът беше изтрит, защото не отговаря на условията на сайта. Ще ви помоля да пишете на български. Благодаря ви.

 13. албена александрова каза:

  здравейте!

  Закона предвижда ли защита на майки с деца над 3 години,които сами отглеждат децата си.

 14. Красимира каза:

  Здравейте!
  Аз искам да попитам:бащите на деца до 3г имат ли същата правна защита от съкращения,ако майката гледа детето?

 15. Марина Рачева каза:

  Бременна съм работодателят ми иска да ме уволни след като го уведомих за състоянието ми въпросът ми е какви процедури да предприема първоначално и впоследствие в моя защита моля ви за отговор и ви благодаря

 16. Борислава каза:

  Здравейте!
  Работя в социалната сфера и давам нощни дежурства с подписана от мен декларация, че съм съгласна, тъй като имам дете до 6г. възраст. въпросами е: Дали по тази причина /дете до 6 годишна възраст/ законът ме защитава за по-продължителни командировки. Става въпрос за летен легар с бенефициентите с които работя.

 17. Nikoleta каза:

  Пиша Ви отново на кирилица.
  В момента сам в отпуск по майчинство,скоро детето ми навършва 1год.Намеренията ми бяха да се върна на работа,но офиса в който работех на ръководна длъжност,преди месец беше закрит.Работодателят ми предлага да ме съкратят и да ми изплатят обезщетение в размер на 4брутни заплати.Или да си продължа майчинството.Незнам,кои вариянт ще е по добър за мен?Моля за Вашето компетентно мнение.

 18. bilqna каза:

  Aз съм бременна в втория месец и работодателите ми знаят това.Никак не им стана приятно и сега искат да уволнят като си измислят различни причини за това.Работя в закусвалня и сам 8 часа на крак,варша сизадълженията както преди.Искам да питам ддали може да ме уволнят като сам бременна и като не са ми дали основателна причина за това

 19. zara каза:

  Пиша Ви относно следния въпрос: В момента съм в отпуска по майчинство. Детето ми е на 1 год и 8 месеца.Месец февруари прието на ясла и от момента на постъпването в детското заведение съм в платен отпуск . Работодателят ми предлага да ползвам неплатен отпуск до месец май ,когато детето ми навършва 2 годишна възраст,аргументите му са, че за този период не може да ми осигури работа.Моля Ви ,за отговор-това давали му правно основание да ме съкрати след изтичането на неплатения отпуск?

 20. Елиф каза:

  Здравейте
  До 03.06.2015 съм неплатен отпуск по майчинство 3-та година искам да се варна на работа длажноста ми беше касиер във ВИК фирма с безсрочен договор ,а работодателят ми предлага да стана инкасатор (което аз не искам) или да напусна сама какви са ми правата моля за помощ как да дейтвам.

 21. Ани каза:

  Здравейте искам да ви попитам понеже аз работя в стол за хранене на деца и лятото ни пращат на общинския плаж а аз още началото на месец май говорих с мойта шевка да не ме праща на плажа и тя каза че ще измислим нещо но сега иска да ме праща на плажа аз всъщност работя и по документ се водя чистачка а те искат да съм или касиерка или в кухнята и понеже аз искам да изляза не платена отпуска може ли да ме уволнят от работа а имам дете на 2и9месеца

 22. цвети каза:

  Здравейте, моят проблем е следният и моля за съвет.Излязох по майчинство януяри 2012, детето ми се роди на 05.03.2012, след девет месеца отнова забременях, родих на 19.08.2013.Двете майчинства ми се презастъпиха.В момента ми предсой връщане на работа през август, тъй като детето живот и здраве ще навърши 2 години и от 15.09 е записано за ясла.Работодателят ми не ми вдига тел. си затваря ми и не желе разговор с мен.Коя е най-изгодната позиция за мен?Може би е по-добре да си пусна платеният отпуск, но кой трябва да ми даде входящ номер на молбата, тъй като се притеснявам, че ако я занеса в офиса могат да я унищожат.Ползват външна счетоводна фирма, там ли да занеса молбата да я завходират и да я предвижат до началникът?Колко дни ми се полагат отпуска за този период, счетоводителят ли е длъжен да ги изчисли ?Денят във който трябва да се върна на работа, фирмата ще бъде затворена в годишен отпуск, как ще докажа, че съм се явила на работа ако той не ми позволи ползването на натрупалата се годишна отпуска?Може ли след платиният отпуск ако разбира се ми го позволи, да си пусна неплатен отпуск?Началникът ми с това безхаберие и затваряне на тел., най-вероятно цели сама да си подам молба за напускане, но тово не е изгодно за мен?Какво трябва да направя така, че да съм в изгодна позиция и поне да отида на борсата или поне по-дълго да ме осигурява, докъто си намеря работа?Въобще рабтодателят може ли да ми навреди законово по някъкав начин и затова да не желае разговор с мен.Благодаря!

 23. Петя каза:

  Здравейте, имам следния проблем на 01.12.2015 ми изтича майчинството и трябва да се върна на работа. Проблема е там, че скоро разбрах, че работодателят ми неиска да ме върне на работа, понеже вече не съм нужна, тъй като докато съм била в майчинство той си е подредил персонала и сега няма смисъл пак да уволнява за да ме върне. Как да постъпя в този случай?

 24. Вили каза:

  Здравейте, аз съм майка на дете навършило 1год. и два месеца. Преди един месец се върнах на работа, паралелно с това разбрах, че фирмата в която работя е продадена на друга, т.е. има нов собственик. Към момента съм на безсрочен договор, но най- верчтно в скоро време ще трябва да подпиша нов договор(срочен) с новата фирма. Въпроса ми е, по какъв начин съм защитена от закона, какво не трябва да подписвам. Ще съм много благодарна, защото няма от къде да получа информация, а това е много важно за мен. Успешен ден.

 25. Савина Стойчева каза:

  Здравейте,
  прочетох вашата статия и видях много полезни съвети в нея. Аз имам следния казус…Работя на безсрочен трудов договор на минамална заплата от 2 години в една нотариална кантора. Още при интервюто за назначение едно от устните условията на работодателя беше при евентуална бременност да си подам сама молбата за напускане. В този момент не очаквах да се задържа вече 2 години и се съгласих с неговото условие само устно без да подписвам какъвто и да е документ за това. Към днешна дата съм бременна в 4 месец и все още не съм уведомила работодателя си за това тъй като още видимо не се забелязва. Бих искала да ме посъветвате как е най-добре да постъпя, за да мога да се възползвам от защитата на закона за бременни и да получавам обезщетение по май4инство за целия период до навършване на 2 години от детето. Не бих могла да кажа как ще реагира моят работодател като му съобщя и затова искам да се застраховам предварително. Мисля, че след като майчинството и болничните се заплащат от държавата той по никакъв начин няма да бъде ощетен. Не държа мястото да ми се пази след излизане в майчинството, а единствено да получавам болнични и майчинство макар и минимални според минамалната заплата на която съм назначена. Благодаря ви предварително за професионалната консултация и помощ.
  С уважение,
  Савина Стойчева

 26. Зоя Димитрова Димитрова каза:

  Здравейте, искам да задам въпрос, който не мога да изясня дори с ИТ. Имаме служителка с дете от 2 до 3 години, т.е. защитен. Но предприятието се закрива на 28.10.2015 г., връчени са предизвестия. Проблемът е, че въпросната служителка по време на това предизвестие не се явява на работа, не пише молба за отпуск, няма болничен, нищо. А не е редно да й плащаме осигуровки и заплата, защото е защитен служител. Може ли да направим нещо? Благодаря предварително.

 27. Милена каза:

  Здравейте!
  Обръщам се към Вас с молба за съвет. Работодателят не ми позволява променливи граници на работно време, въпреки че Устройствения правилник и ЗДСл го позволяват. Мотивите ми за това мое искане са, че придружавам малко дете до училище и извънкласни занимания и затова искам да ходя по-рано на работа и да си тръгвам по-рано, като осемте часа си ги изработвам. Ще се радвам, ако ми помогнете със съвет и съответно как да си извоювам това мое право в случая.

 28. Сиса каза:

  Здравейте!Искам да Ви задам въпрос, на който търся отговор от няколко дена и не мога да получа точен отговор. Започнах нова работа на 15.10.2015г. След 15 дена разбрах,че съм бременна. В момента съм в изпитателен срок 6 месеца. Може ли работодателят да ме уволни като съм бременна? Как да постъпя в този случай?

 29. Атанаска Иванова Петкова каза:

  Здравейте,и аз като много майки в България,имам същият проблем.С дете на 1г.и7месеца съм и понеже съм самотен родител,ми се наложи да започна работа .
  Назначихаме като помошник готвач в известен столичен ресторант по чл.67 по силата на чл.70.от КТ вполза на работодателя.Въпросът мие..
  Можели да ме освободи от работа без предизвестие след като в договора излишно е подчертано че и двете страни се ангажиратс писмено предупреждение със срок от 1(един) месец.Какви са правата ми моля Ви за съвет.

 30. Симона каза:

  Здравейте,и аз имам проблем и не знам как да постъпя.Назначиха ме на изпитателен срок за 6 месеца на втория месец им съобщих,че съм бременна и те казаха че няма проблем за тях,да ама не. След новогодишните празници работих от 3-ти до 7-ми януари и казах на шефката че не мога да работя толкова часове,колкото тя искаше защото не се чувствам много добре и я помолих ако е възможно докато си намерят друг човек да ми ги намали на 5-6 часа с 1 -2 часа по малко да работя,и тя ми отговори че няма проблем да ,но на следващия ден отидох на работа с уговореното по късо работно време и тя ме чакаше с торбата ми с дрехи и със заповедта за уволнение ,която беше със задна дата от 4 дни и ми каза, че не я устройва работното време което искам и това че сам бременна и че ще трябва да изляза болничен и ме помоли да си тръгна!Въпросът ми е има ли право да ме уволни и ако няма какво трябва да направя?Благодаря ви предварително!

 31. Деница каза:

  Здравейте,имам един въпрос относно майките, които са се върнали от майчинство-” След като се върнат на работа по закон колко време имат право да работят РЕДОВНА СМЯНА?”

 32. Плaменa каза:

  Здрaвейте,
  Военнослужещa съм, прекрaтих мaйчинството си и се върнaх нa рaботa. В моментa имaм 3 децa, две от които сa под 3 годишнa възрaст(едното е нa 2г. и 5 мес., a другото е нa 1 г. и 5 мес.), освен товa нямaм брaк с бaщaтa, който също е военнослужещ(живеем нa семейни нaчaлa). Знaя, че имaм прaво дa откaжa дa дaвaм 24 чaсови дежурствa(нaряди), но имaм ли прaво дa откaжa други дежурсвa който сa сaмо дневни, но зaдължaвaт дa съм нa рaботa достa преди определения чaс зa зaпочвaне нa рaботния ден, имaм ли прaво дa откaжa дa присъсъвaм нa нощни сърелби, които сa приблизително до 22:00ч.?
  Aко могa, моля посочете ми чл. и aл., съответно от кой зaкон или кодекс сa, зa дa могa дa aргоментирaм откaзa си
  !
  Блaгодaря Ви предвaрително!

 33. Валерия каза:

  Здравейте,
  не съм предполагала, че ще ми се случи това, но…е факт. Работя от 9 г. в банка като директор на клон. Детето ми се роди в началото на 2015 г. и два месеца преди изтичане на отпуска за отглеждане на дете 410 дни ми предложиха преназначение на една позиция надолу с мотив, че колегата, който ме замества бил по – добър от мен. Разбира се, понижиха ми заплатата наполовина. Първоначално отказах да подпиша, но ми беше намекнато, че ако се върна на директорската позиция “ще ми намерят цаката”. Накрая подписах, защото имам нужда от заплата, тъй като изплащам голям кредит, а и исках като се върна на работа да заваря спокойна атмосфера. Един месец след като се върнах на работа, шефовете ми започнаха за създават негативна атмосфера сред колегите ми по отношение на мен, започнаха с грубо и непочтително отношение към мен, както и с приказки относно това, че не съм подходяща за тази позиция. Целта е да напусна доброволно, но аз не мога да си го позволя, тъй като – както казах – изплащам кредит. С всеки изминал ден положението става все по нетърпимо, та въпросът ми е: мога ли да им предложа вариантът win – win: да ми изплатят 10 брутни заплати /до навършване на 3 г. на детето ми има още 20 месеца/ и да напусна с право на борса? Ще използвам заплатите за погасяване на кредита и ще разчитам на обезщетението от Бюрото по труда до намиране на нова работа. Благодаря предварително!

 34. Стойне Василев каза:

  Здравей Валерия,

  Ситуацията, в която си попаднала е доста неприятна, но има много хора в твоето положение, за съжаление. Това, което аз съм срещал в моята практика е обезщетение в рамките на 4 заплати, но при това положение (прекратяване по взаимно съгласие) няма да имаш право на обезщетение от НОИ за безработица (освен доста минимална сума). Пробвай с 10-те заплати, но си дай минимум, на който да се съгласиш.

 35. Валерия каза:

  Здравейте господин Василев,
  Благодаря Ви за коментара. А ако се споразумеем на уговорено обезщетение от да кажем 10 заплати, тогава ще имам ли право на 60% обезщетение?
  Отново много Ви благодаря за мнението!

 36. Стойне Василев каза:

  Здравей,

  Когато прекратяването е по взаимно съгласие (а то ще е такова) нямате право на 60%, а само по 7.20 лева на ден.

 37. Валерия каза:

  Здравейте отново,
  имах предвид ако работодателя ми предложи уволнение срещу обезщетение от 4 заплати, успея да си извоювам да кажем 10 такива, то уволнението не следва ли да е по чл. 331 от КТ, според който имам право на 60% обезщетение?
  Извинете ако бъркам..и благодаря!

 38. Стойне Василев каза:

  Здравейте, ако прекратяването на трудовите отношения е по инициатива на работодателя (331 от КТ), вие имате право на 60% обезщетение. Това е и “най-изгодно” за работодателя, защото ще си спести време и пари в съдебни разноски, ако прекрати отношенията неправомерно.

 39. Таня каза:

  Здравейте,моят въпрос е следният трябва да се върна на работа след месец но аз неизкам може ли работодателя да ме освободи веднага след изтичането на платения отпуск или ще ме накара да работя предисвестието.

 40. Мая каза:

  Здравейте, моля за съвет как да постъпя имам 2 деца застъпени в поредност при един и същи работодател майчинството до 2 рата година на второто дете изтече на 15.05.2016г и си подадох молба за платен годишен отпуск по пощата с обратна разписка. До момента нямам отговор, като предполагах че няма да е проблем да изляза отпуск майка съм на 2 деца до 7 годишна възраст. Чудех се кой отруск да поискам първо неплатен отпуск до 8 годишна възраст или платения но и за двата мисля че работодателя няма да разреши и затова реших да подам платен отпуск първо. Ситуацията в момента е няма атказ, няма потвърждение не са ме уведомявали в началото на годината за размера на отпуска който имам. Вчера видях че са подали образец 1 като в него освен майчинството до 14.05 включително няма друг осигурителен доход което цначи че е подаден като савоотлъчка. Предполагам че са подали ичакат разрешение от инспекцията по труда да ме освободят. Първите ми 45 дни преди раждане бяха от 11 2012 година. Моля за съвет какво да предприема?

  Предварително Благодаря

 41. Мартина каза:

  Здравейте!Виждам доста подробни отговори към дамите задали въпрос до сега и също моля за такъв ако е възможно.Работя във фирма от около година и половина,смея да твърдя,че съм се доказала на мястото си и съм извоювала заслужени повишения на заплатата си до сега,като обаче никога не съм преназначавана на нова длъжност,осигуровките ми текат на минималния праг за стартовата позиция.Фирмата в която работя е голяма и известна като име,но меко казано не държи на законовите норми към персонала.Бременна съм във втори месец,за което работодателя ми все още не е уведомен /в момента съм в платен годишен отпуск/,предполагам скоро след връщането ми на работа трябва да го уведомя.До момента не съм имала проблеми с началството и поддържаме добри професионални отношения,но тъй като вече казах че фирмата не държи на законовите рамки се опасявам,че ще се опитат да се ”отърват от тежестта” на бременна служителка.До сега има само един случай с бременна във фирмата и се съмнявам,че отношението към нея не е било съвсем коректно.Знам че казуса ми стана дълъг и сложен и се извинявам предварително,прочетох всичко възможно в темите из различни форуми и допускам,че единствената опция да ме ”прецакат” с майчинсвото е като закрият фирмата и преназначат персонала които сметнат за добре/без мен в този случай/.За да не решите ,че ме гони параноя трябва да уточня,че поради разрастване на бизнеса открихме нова фирма,която да поеме част от дейността и в нея вече е преназначен част от персонала.Тук идваме на главния въпрос,тъй като имам две опции и не знам как да подходя,и двете са рискови.Едната опция,уведомявам работодателя си и се надявам на благосклонност от негова страна и честна дума,оставайки в старата фирма.Втората:Моля за преназначение в новата фирма,уведомявам работодателя си и се надявам да не се възползва от факта че преназначението ми върви с нов шестмесечен изпитателен срок,през който може да ме уволни.. Както казах и двете опции са твърде висково за мен,общо взето на доверие.Моля дайте ми съвет как мога до някаква степен да се застраховам,ще бъда изключително благодарна.

 42. алексиева каза:

  Здравейте, 2-те години ми изтичат сега на 30.09.. Аз искам да прекратя трудовите си правоотношения с работодателя ми ( получих по-изгодно предложение), за което ще подам молба по взаимно съгласие и едновременно с предизвестие. Длъжен е да ми изплати платения год. отпуск за тях. Може ли да получа отказ да си тръгна и какви са правата ми?

 43. ИвелинА каза:

  Здравейте,на 04.09.16 ми изтече първата година от махчинството.Подадох всички нужни документи пред работодателя.Мина месец откакто съм ги представила и видях че не са подадени към НОИ.Поисках бележка за доходите за една година назад,тъй като ми трябва за детските.Чак тогава ми беше казано(не лично на мен,тъй като сме в лоши отношения с работодателя ми),че трябва да ме съкрати защото шефката нямало вече да е дилър на тази бензиностанция.Но това,което ме притеснява е че трябва да се прекъсне договора ми за ден,а след това да ме назначи друг работодател,който се съгласил да ме наеме в неговата фирма.Питам след като ще бъда съкратена от едната фирма и след това назначена в друга какво става с получаването ми на майчинството.Забравих да кажа,че ще ми бъде изплатено само размера на отпуската ми за едната година.Благодаря

 44. Незабравка първанова каза:

  Кога имам право да отида на борсата и получавам обезщетение за безработица. Единствено ако ме съкратят ли е възможно това. Майка съм на близнаци на 4 години и явно нямам никаква защита по кодекса на труда. Смятам,че искат да ме изнудят да напусна сама работа или да ме уволнят с някоя измислена мръсотия,както си му е реда тук в нашата мила страна.

 45. Силвия каза:

  Здравейте!
  По- горе срещнах същият въпрос, но не намерих отговор: бащите на деца до 3г. имат ли същата правна защита от съкращения, ако майката гледа детето?

 46. Ацеснова каза:

  Здравейте, ще гледам да не съм многословна.

  Голям Телеком придоби фирмата ни. Голяма част от колегите са прехвърлени и преназначени в телекома, част от админ. персонал (включително цялата дирекция, в която работех и аз) е съкратен с обезщетение (4-6 заплати) по чл. 331. Аз трябва да се върна на работа, след изтичане на 410 дни, началото на януари 2017. От Телекома звъннаха ми да ми предложат съкращение с обезщетение по чл. 331. Аз съм съгласна това да се случи след изтичане на първата година майчинство. Въпросите ми са:
  Може ли майка ми (работещ на трудов договор пенсионер) да поеме майчинството от 340 лева (за втора година) след като ме съкратят мен, докато аз си търся работа на борсата и взимам обещетение от НОИ?
  Колко време преди съкращението си трябва да се свържа с Телекома и да задвижа процедурата по прехвърляне на майчинството и съкращението ми?

  Предварително благодаря за отговора Ви.

 47. Мариана Калъпсъзова каза:

  Здравейте, детето ми е на 1 година и 4 месеца. Потърсих работодателя си с молба да се върна на работа, но той ми каза, че позицията ми е съкратена (дадена като допълнителна работа на колежка) и няма свободно позиции във фирмата за мен. Искам да попитам в този случай дали има право да ме уволни или мога да искам от него обещетение по взаимно съгласие за броя на месеците. В случай ако ми предложи по ниска позиция с по-ниско заплащане, в правото си ли ще е? Благодаря Ви предварително.

 48. milena milanova каза:

  здравейте.Самотна майка съм на 3 деца съм. Започнах работа в частна фирма но след един месеце ме освододикса зашото съм не компетента, работа е в това че аз и докарах клиенти в рамките на един месец толкова колкото те имаха за година Простото те нймакса основание за това аз смита че беше на неразирателство с един от колегите ми които не могесе да понесе това че се справим с работа по добре. Искам да знам мога ли да се оплача и къде да си потърся правата мога да докага ефективноста ми на работа и какво съм направила за фирмата.Благодаря Ви

 49. Катя Николова каза:

  Здравейте,въпроса ми е следният.Защитава ли закона майка с дете под 3 години от прекратяване на ТД по чл.70ал1т2 във връзка с чл.67ал1т1в полза на работодателя по време на болничен.

 50. Гергана Иванова каза:

  Здравейтен назначена съм на безсрочен договор със срок на изпитание 6месеца по чл.71. Вече съм в 8 месец, връчих първият си болничен лист и беше приет (28.11.2016-31.12.2016г.) , вторият ( 1.01.2017-16.01.2017г.). На 4.01.2017г. ми беше, дадена заповед за прекратяване на трудов договор, която аз не подписах, за да не избързвам. Въпросът ми е дали има право работодателя да ме отстрани от работа, понеже доколкото знам, тозичлен не закриля бременните и дали ако бъде пр3екратен договорът ми ще продължава да ми се изплаща болничен, имам ни право на майчинство и т.н.

 51. Борислава Борисова каза:

  Здравейте! Казвам се Борислава Борисова, на 40 години съм, бременна вече в четвърти месец. Бях назначена на безсрочен трудов договор и още в изпитателен срок като учител в яслена група в частна детска градина във Варна, но отивайки сутринта в петък – 13.01.2017 на работа бях посрещната от работодателката си още на входа, която ме притисна да подпиша заповед за освобождаване на заеманата от мен длъжност по чл.71. ал.1. Бях буквално шокирана и в объркването си подписах, без да знам какви са моите права в случая. Веднага отидох и се регистрирах в бюрото по труда, но сега се чувствам уплашена и не знам какво да правя! Какво трябва да направя в този случай? Моля да ме посъветвате! Благодарности!!!

 52. Цветанка Цонева каза:

  Здравейте,казусът касае дъщеря ми.Тя започна работа на 12/12/2016 съответно на договор с 6-месечен изпитателен срок.Бременна е ,но не уведоми за това работодателя си,опасявайки се,че няма да бъде назначена.След месец говори с шефовете си,но след 2 дни беше уволнена с доводът,че не е предупредила за състоянието си ,а и на тях не им трябвал служител за временна заетост.
  Имат ли право да я освобождават?
  Какви права има дъщеря ми?

 53. Катрин каза:

  Здравейте,

  Имам следният казус. Искам да сменя работата си, тъй като действа крайно неблагоприятно на здравето ми. Кандидатствах за вакантна позиция във публичния сектор и ми казаха, че имам “голям шанс да ме удобрят”. Проблемът е, че съм с репродуктивни проблеми и миналата година бях удобрена за ин-витро процедура поета от “Център за асистирана репродукция”. Ин витро процедурите трябва да започнат не по-късно 14.10.2017 г. Притеснява ме, че ако постъпя на новата длъжност ще съм с изпитателен договор, който така и не ми казаха какъв е. Не искам да лъжа и крия за потенциална бременност, но се притеснявам, че в момента, в който забременея (дай боже) ако съм все още в изпитателен срок ще бъда освободена и няма да имам право на отпуск по майчинство.
  Въпросът ми е: Имат ли право да ме освободят ако забременея в изпитателния срок?

  Предварително Ви благодаря!

 54. Силвия каза:

  Здравейте! Започвам нова работа на 15.05.2017г. Имам изпитателен срок 6 месеца. Може ли работодателят да ме уволни ако съм бременна? Как да постъпя в този случай?

 55. Лора Георгиева каза:

  Здравейте! Аз съм майка на малко дете, което има навършени три години през април тази година, все още посещава ясла, но от септември тръгва на градина. На служебно правоотношение съм като държавен служител в НАП. Във връзка с предстоящите летни кампании на НАП, МВР, Митници и други институции, които имат договорени сътрудничества помежду си, предстои извършване на проверки на обекти, които са с характер на оперивни проверки. Аз съм главен инспектор по приходите в Дирекция Контрол, Отдел Проверки. Нямам нищо общо с отделните звена Оперативни проверки и Фискален контрол, които извършват принципно такива проверки ежедневно. Имаме указания да правим оперативни проверки в почивните дни и след работно време, след 17.30 ч. в делничните дни. Нямам брак с бащата с детето ми, живеем заедно. Той е служител в частна фирма, организатор производство – жива бира, пласмент и реализация на същата. Работното му време е плаващо. Нямаме възможност да наемаме бавачки, нито имаме роднини на територията на града, в който живеем и работим, които да се грижат за детето ни извън времето, в което е на ясла. Въпросът ми е – като съм държавен служител, могат ли да ме задължат да извършвам оперативни проверки, които не са ми принципните задължения, в извън работно време/което по закон е от 9.00 ч. до 17,30 ч./ и през почивните дни/събота и неделя/, както и през нощта без значение от деня. Благодаря Ви предварително!

 56. Mimi каза:

  Здравей те
  Искам до попитам бременна съм във 2 месец шефовете ми знаят и искат да ме махнат като си измислят причини че не си върша работата че ревизи не им излизат от 6 години работя там сега като забременях не съм си вършела работата което не е вярно както и ревизиите им за това искам да попитам имат ли право да ме махнат по тези лажливи причини . И какви права имам аз във този случаи . Благодаря ви предварително!

 57. Mimi каза:

  Само не оточних че работя по 17 часа на ден и исках на шефовете ми да намерят още един човек който ще ми взима половината смяна явно за това си измислят причини да ме махнат защото неискат още един човек надявам се да ми отговорите благодаря ви предварително!

 58. Ивелина Спасова каза:

  Здравей те!Бях в отпуск по майчинство ,детето ми беше на 1г и 3м когато напуснах от първия си работодател и си прекратих майчинството,за да започна в друга фирма,там подадох нова декларация мисля че беше член.8,да получавам 50%от майчинството.Но вече два месеца не получих това обезщетение.Искам да попитам може ли да си възтановя продължаването на майчинството до навършване на 2г възраст на детето при новия работодател.И дали той може да ми откаже,ако имам право.Благодаря ви предварително.

 59. Йоанна Димова каза:

  Здравейте,
  Бих била благодарна ако можете да ми помогнете с информация.
  Декември месец ми изтича втората година майчинство и бих искала да ползвам и третата неплатена, която ще е дефакто 6 месеца. Преди известно време фирмата(банка) , в която работя беше купена и в момента фактически протича процеса на сливане на двете. Заета съм в мениджърския състав. При тази ситуация мога ли да бъда спокойна и да ползвам неплатената 3та година майчинство или има опции, при които работодателят ми може да ме отстрани от работа? Какво бих могла да предприема при различните възможни сценарии

 60. Стефан каза:

  Здравейте, имам 2 деца – на 2г. и на 4м.
  Понеже работя на смени имам ли правно основание да поискам да съм само редовна смяна.

 61. Красимира каза:

  Здравейте, майка съгъл на две деца едното е на 1г и 7 м, другото е на 7 г и 7 м ( ученичка). В момента съм по майчинството, но искам да се върна на работа. Работя в фирма, в която се работи на смени, като втортата смяна е до 23 часа, което мен не ме устройства. Поисках да се върна на работа и да работя само първа или редовна смяна, но ми отказаха, казаха ми,че като не ми изнася работното време да си намерят друга работа. А съм и подописала декларация за сагласие за полагане на нощен труд. Да подписаходи такава, но 2012 г януари месец тогава имах само едно дете. Какви права имам, мога ли да напровя нещо? Ще Ви бъда безкрайно благодарна ако ми помогнете!

 62. Мая каза:

  Здравейте.Майка съм на дете на годинка и 2месеца.Обстоятелствата ме принуждават да се върна на работа.Преди месец се свързах с работодателят си и го уведомих за това свое намерение.Каза,че не е мислил по въпросът,защото е бил с нагласата,че ще си гледам детето до навършване на 2 години.Увери ме,че ще помисли по въпроса и ще ме уведоми за решението си.Фирмата ни е софийска,а офисът ,в който работя е в Пловдив.От 2 седмици правя опити да се свържа с него,но неуспешно.А не мога да пропътувам целият път до София,защото нямам гаранция,че ще го намеря в офиса.Това ме навежда на мисълта,че явно няма намерение да ме връща на работа,но избягва и комуникацията с мен.Не мога да се обадя и в счетоводството на фирмата,защото главен счетоводител е съпругата му и може да бъда подведена.Кажете ми как да процедирам от тук насетне,защото това неведение ме смачква.Да пусна молба за връщане на работа с фиксирана дата и час,или?Благодаря предварително

 63. Гергана каза:

  Здравейте,

  В мйчинство съм от девет месеца и току що разбрах, че компанията, в която работя е закупена от друга голяма международна компания. Ако ми предложат релокацияия в в друга държава и аз откажа те все още ли са длъжни да ме обезщетят?

 64. Кремена маринова каза:

  Здравейте интересувам се от следния казус.
  Майка съм на дете , което е на 1.6 години. Искам да се върна на работа , но дирвкторката ми предложи нова , по- висока позиция , при която вече съм на изпитателен срок, поради смяна на длъжността.
  Може ли да ме освободи и закона защитава ли ме , когато съм в изпитателен срок и съм майал на дете, което е под 3 – годишна връзка.

 65. Кремена маринова каза:

  Здравейте интересувам се от следния казус.
  Майка съм на дете , което е на 1.6 години. Искам да се върна на работа , но дирвкторката ми предложи нова , по- висока позиция , при която вече съм на изпитателен срок, поради смяна на длъжността.
  Може ли да ме освободи и закона защитава ли ме , когато съм в изпитателен срок и съм майал на дете, което е под 3 – годишна връзка.

 66. Сузана каза:

  Здравейте, като родител на две малки деца (3 и 1години) имам ли право да се върна на работа с намалено работно време? Тоест, с оглед на това, че работното ми време е от 7:30, а работя в друго населено място и ми е невъзможно да заведа децата на детска градина и да отида навреме на работа?

 67. Mina Djenkova каза:

  Здравейте, ако отговорът от Инспекцията по труда е положителен какво следва? Как се изчислява обезщетението и за какъв период?
  Аз също съм след майчинство 2 години и работодателят иска да напусна. Взех си платената отпуска и търся работа.

 68. Александра Димитрова каза:

  Здравейте. Казвам се Александра на 24години и съм от Павликени. През 2017г. родих първото си дете и бях в отпуск по майчинство. Майчинството ми свърши през 2019г. и трябваше да се върна на работа. Но тъй като работех в хранителен магазин на смени има проблем със завръщането ми на работа. Преди да изляза в отпуск по майчинство с работодателят ми говорихме за връщането ми на работа като се разбрахме като изтече отпускът по майчинство да ми предостави работа с работно време от 08:00 до 17:00часа. Но тъй като вече имам дете под 3г и немога да бъда на повикване и да давам нощни смени работодателят ми отказва да ме допусне на работа. Преди две седмици детето ми се разболя и си бях взела болничен от личния лекар за да може да съм при детето си и да полагам съответните грижи. Преди два дни работодателят ми беше пуснал сигнал в НОЙ и съответните служители направиха проверка в детското заведение където е записано детето ми. Незнам какво да правя . Трябва да съм на работа а не ме допускат до работното ми място. Ако можете дайте ми някакъв съвет защото съм в безизходица.

 69. Петя Дракова каза:

  Здравейте! На 10.10.20 г. ми приключи втората година от майчинството. Работодателят ми иска да ме съкрати, като ми предлага два варианта – да ме преназначи и след това съкрати за несправяне с работата; и втори – предлага ми неплатен отпуск, който аз отказвам , а той ме съкращава по чл.327 ал.1 т.11. Имам ли право на обезщетение от фирмата и как да процедирам в тази ситуация?

 70. Стиляна каза:

  Здравейте, искам да помоля за съвет – в отпуск по майчинство съм, който изтича декември 2021г. Искам да се върна на работа поради финансови затруднения, но също така искам да имам и още едно дете. Проблем ли е да се върна на работа и след 10-11-12 месеца да изляза пак в майчинство. През първата бременност бях в болничен, тъй като беше рискова бременност.

 71. Златина каза:

  Здравейте !
  Имам голям проблем относно работното място, служителка съм в хотел на СЕЗОННА работа и съм бременна в 10-та седмица.
  От доста време на сам вече прекаляват с държанието си особено моята пряка така да кажем назначена шефка дори извърши физическа агресия към мен но аз не съм отвърнала ! Никой на работата ми не знае че съм бременна а понеже тази госпожа е толкова смела и е на такава позиция работодателя пожела да се вслуша в нея и да прекрати моя договор! Въпроса ми е имат ли право да го направят и мога ли да се възползвам и да имам едно спокойно майчинство ?

 72. Олга каза:

  Здравейте! Какъв е процентът възможност, Инспекцията все пак да даде положителен отговор за освобождаване? Заради мотив, например, че се съкращава ЩАТ?

 73. Мария каза:

  Здравейте!
  Майка съм на две породени деца, като второто ще навърши 2 годинки на 1.05.2024. През октомври 2023 го пуснах на ясла и излязох в платен отпуск. Предстои ми връщане на работа, но на моята позиция има друга жена, която е на постоянен ТД. При разговори с ръководството, те отвърнаха “ще ти намерим работа”. Мен не ме устройва каква да е работа.
  Ако работодателя ми даде писменно преназначаване или сменяне на работното място, и аз откажа, може ли да ме уволни, след като съм защитена по чл333? Допълвам, че фирмата няма други офиси в града и е невъзможно да ме премести в друг, но може ли да ме прати в друга сфера на работа, тъй като фирмата ни извършва много дейности?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.