Коучинг процес

Финансовия коуч ще…

Стъпка 1. Определяне на сегашната ви финансова ситуация

На тази първа стъпка от финансовото планиране, заедно ще определим какво е сегашно ви финансово положение. На база на вашите приходи, месечни разходи, спестявания, инвестиции, застраховки и задължения ще изчислим нетната ви стойност, която ще е отправната точка във вашия път към постигане на финансова свобода.

Стъпка 2. Определяне на финансовите ви цели

Малко хора отиват на почивка без да са определили предварително къде точно искат да отидат. За разлика от милиони хора, които вземат важни финансови решения без да имат някаква цел. Определянето на конкретни лични и финансови цели е от особено значение в процеса на финансово планиране. Тези цели може да са краткосрочни като изплащането на задълженията по кредитната карта, средносрочни като почивка в Гърция следващото лято и дългосрочни като осигуряване на висок доход след пенсионирането. Всяка от тези цели трябва:

– Да има парично изражение.

– Да е реалистична, основана на вашия доход и сегашно финансово положение.

– Да е ясна, постижима и определена в измерими времеви рамки.

Ако знаете какво и кога искате да постигнете, ще ви е по-лесно да съставите план за неговото реализиране. На тази стъпка ще установим вашите финансови навици и начин на живот. Друг важен елемент, който трябва да вземем предвид е вашето отношение към риска. Това ще ни позволи да ви предложим точните решения за вас.

Стъпка 3. Определяне на алтернативни пътища за постигане на целите

Определянето на различните начини е съществена част от вземането на точните решения. Въпреки че, много фактори могат да повлияят на наличните алтернативи, възможностите за действие се свеждат до:

– Запазване на сегашния курс. Може да преценим, че сумата, която спестявате на месец е достатъчна.

– Подобряване на сегашната ситуация, като увеличаване на средствата в една от вашите инвестиции.

– Промяна на сегашната ситуация, като пренасочване на средства от депозит към дялове от взаимен фонд.

– Поемане по нов курс, като използване на месечния остатък за погасяване на задълженията по кредитна карта, вместо за спестяване.

Всяка от тези възможности се разглежда внимателно и се оценява, съвместно с Финансовия коуч.

Стъпка 4. Анализиране на събраните данни

По време на тази стъпка Финансовия коуч внимателно анализира събраните данни за вашето финансово положение, формулираните цели и алтернативните начини за тяхното постигане. На тяхна база той ще открие зоните за подобрение в управлението на вашите лични финанси. След това треньора ви ще направи проучване на пазара на финансови услуги, за да намери точните продукти за Вас, които ще ви помогнат да постигнете финансовите си цели при желаното ниво на риск.

Стъпка 5. Изготвяне на изчерпателен Финансов план и препоръки за подобряване на вашето финансово положение

След като събраните данни са обработени и анализирани, а целите са изчистени и преформулирани (при необходимост) ще преминем към изготвяне на изчерпателен Финансов план, който ще ви отведе от сегашното финансово състояние до Вашите цели. Той ще бъде разработен съвместно с Вас и ще е конкретно за Вас и за Вашите нужди, начин на живот и цели. Финансовия коуч ще опише и ще Ви разясни конкретните препоръки, които трябва да спазвате, за да подобрите финансовото си състояние и Вие, Вашето семейство и Вашите пари да сте защитени по възможно най-добрия начин.

Стъпка 6. Изпълнение на финансовия план

Изпълнението на плана, който сте съставили заедно с Финансовия коуч, зависи най вече от вас и той ще е полезен само, ако се реализира. Това няма да е лесно, ще се наложи да промените част от навиците си и да създадете други, за да го изпълните. Добрата новина е, че финансовия консултант като един личен треньор или коуч ще ви помага в това. Той ще ви насочи към най-добрите за вас финансови продукти и ще ви помогне при процеса на тяхната покупка като ви консултира за подводните камъни в договорите на финансовите институции.

Стъпка 7. Наблюдение на финансовия план

Всеки план, който не се приспособява към промените във времето е безполезен. Затова, между коуча и неговите клиенти се създават дългосрочни взаимоотношенията, основани на взаимно доверие за наблюдение на изготвения финансов план. Тези срещи могат да са на различни периоди, в зависимост от конкретните обстоятелства, като препоръчително е да са поне веднъж годишно. На тях, финансовия план се преглежда секция по секция и ако е необходимо се правят промени. Междувременно, коуча ще ви информира за всички промени, настъпили на финансовите пазари и в законодателството, както и новите тенденции при инвестирането.

Тази стъпка включва периодично наблюдение и оценка на плана, така че той да продължава да отговаря на Вашите нужди и да ви придвижва към постигане набелязаните целите. Клиент и консултант трябва да общуват поне веднъж годишно за осъвременяване на информацията и, ако е необходимо, да актуализират плана и да предприемат налагащите се корективни действия.